Raportul de activitate al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova ( pentru anii 2012 – 2014)

20 martie 2015

Onorată asistență, dragi colegi!

congresPentru început, propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria mult regretaților noștri colegi de breaslă Pascari Anastasia, Cojocari Nicanor, Susarenco Gheorghe, Platon Ion, Tataru Vasile, Adam Svetlana, Plămădeală Andrei, Nicolaev Mihail, Rotari Sergiu, care  au muncit cu abnegație și devotament în domeniul jurisprudenței.

Va mulțumesc.

Pe parcursul acestor 2 ani de activitate, Asociația Judecătorilor a organizat și desfășurat mai multe evenimente de o  importanță majoră pentru întreaga societate din Republica Moldova. Reformele demarate în țara noastră vizează nemijlocit, și poate în primul rând, și sectorul justiției. La acest capitol, s-au înregistrat anumite succese, dar urmează să  lucrăm asiduu în continuare pentru a depăși dificultățile apărute,  inerente oricărui proces de reformare. Astfel încât,  sistemul judecătoresc să devină unul cît mai funcțional, corect, transparent și orientat spre apărarea eficientă a drepturilor şi a intereselor justiţiabilului.

La acest congres, după cum e și firesc, vom face, mai întâi de toate,  bilanțul activității noastre din această perioadă, activitate care a cunoscut rezultate palpabile pe care urmează să le amplificăm în munca noastră de mai departe. Vom vorbi și despre problemele cu care ne confruntăm.

Activitatea AJRM este sistematizată pe blocuri, după cum urmează:

I. Dezvoltarea instituţională

 a)  Componența  AJRM (319 membri)

În perioada respectivă, AJRM i s-au alăturat noi membri. Implicarea tuturor judecătorilor în activităţile AJRM a făcut posibilă, prin dezvoltarea componentelor ce ţin de instruirea profesională a acestora, promovarea imaginii sistemului judecătoresc în societate, modificarea cadrului legal, îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de lucru ale judecătorilor, soluţionarea problemei ce ţine de retribuirea adecvată pentru  munca judecătorilor și a personalului instanțelor de judecată, stabilirea de dialoguri şi parteneriate, etc.  Consiliul Executiv al AJRM a examinat şi susţinut diverse iniţiative lansate de membrii AJRM în contextul reformelor din domeniul justiţiei.

 b) Asocieri şi parteneriate

 • În contextul lucrărilor Conferinţei desfășurate la Chişinău între  21-22 iunie 2012, AJRM a aderat la Memorandumul de înţelegere privind cooperarea multilaterală. AJRM a continuat și continuă schimbul eficient de date şi informaţii cu asociaţiile profesionale ale magistraţilor parte la acest instrument (Armenia, Georgia, Kazahstan, Polonia, Ucraina, Estonia, Germania şi Azerbaidjan). A fost instituit un Secretariat permanent al Memorandumului, responsabil de evidenţa activităţilor derulate la nivel naţional și rezultatele înregistrate de asociaţiile profesionale în domeniu.
 • AJRM a formulat intenţia de aderare la Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Democraţie şi Libertăţi (MEDEL). Asociația Europeană MEDEL reuneşte  asociaţii profesionale ale magistraţilor, judecători şi procurori. MEDEL luptă pentru o justiţie transparentă şi accesibilă, ale cărei activităţi şi decizii să fie înţelese şi acceptate de cetăţeni. La 05 iulie 2014, solicitarea AJRM a fost acceptată, Asociația noastră  devenind membru cu drepturi depline.
 • Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii au căpătat contur prin semnarea unui Acord de colaborare între CSM şi AJRM la 18 mai 2013. A fost stabilit un dialog cu privire la problemele cu care se confruntă sistemul judiciar. Reprezentanții CSM au participat la activitățile realizate de AJRM. Totodată, CSM a susținut inițiativa AJRM de a  asigura judecătorii și angajații instanțelor de judecătorești cu spațiu locativ, prin a se interveni pe lângă Consiliul municipal Chișinău în vederea alocării de terenuri pentru construcția blocurilor locative.
 • A fost instituită o colaborare strânsă cu Ministerul Justiţiei, care a asigurat suportul iniţiativelor de modificare a legislaţiei în domeniul justiţiei în sensul perfecţionării cadrului legal funcţional şi al majorării salariilor judecătorilor și ale personalului instanțelor de judecată. Mai mult, reprezentanţii de vârf ai MJ au luat parte activ la toate activităţile organizate de AJRM. Se intenţionează semnarea unui acord de colaborare între AJRM şi MJ.
 • Activităţile AJRM sunt realizate cu sprijinul şi cu implicarea Curţii Supreme de Justiţie. AJRM, împreună cu CSJ, contribuie la armonizarea practicii judecătoreşti şi aplicarea uniformă a legislaţiei Republicii Moldova pe întreg teritoriul acesteia. Sunt constituite grupuri de lucru comune întru identificarea eventualelor probleme şi, respectiv, a soluţiilor acestora în procesul înfăptuirii justiţiei, asigurării unui sistem judiciar viabil, creşterii calităţii actului de justiţie etc.
 • La 30 iulie 2013, AJRM şi Institutul Naţional al Justiţiei au semnat Acordul de colaborare dintre AJRM şi INJ. Cu eforturi conjugate,  ca rezultat al activităţilor desfășurate în comun, a fost îmbunătăţită pregătirea teoretică şi practică a magistraţilor, prin organizarea de consultări  şi instruiri tematice. La finele fiecărei activități de acest gen, participanților li s-au înmânat certificate din partea INJ.

c)  Raporturile cu societatea civilă

AJRM a dezvoltat relaţii bune cu societatea civilă de-a lungul acestor ani, îndeosebi prin desfăşurarea de evenimente în parteneriat cu Programul USAID de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP), Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (Fundaţia IRZ), Programul Statul de Drept Europa de Sud- Est / Fundația Konrad Adenauer Stiftung, Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Organizaţia nonguvernamentală MTÜ Forum Academicum Inter Nationes Roela (Estonia), Fundația Freedom House România, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti, Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea de Drept) etc.

d)  Site-ul AJRM

Prin decizia Consiliului Executiv al AJRM, site-ul AJRM a fost cu mult îmbunătățit. A fost schimbată interfaţa site-ului AJRM, astfel încât acesta a devenit mult mai accesibil pentru toată lumea. Pe lângă informaţia privind activitatea AJRM, acesta se prezintă şi ca un portal de ştiri din domeniul justiţiei. Graţie acestui site, activitatea AJRM a devenit mai transparentă atât pentru  corpul de magistraţi, cât şi pentru întreaga societate. Toată activitatea AJRM este reflectată pe site-ul www.ajm.md, site funcţional şi actualizat.

e)  Revista “THEMIS”

Revista AJRM “THEMIS” , care apare o dată pe an, prezintă tuturor celor interesați o informație amplă cu privire la activitatea AJRM – rapoarte, concluzii și recomandări dezvoltate în cadrul evenimentelor desfășurate sub egida Asociației noastre. Revista găzduiește și valoros material de interes juridic, semnat de profesioniști, fiind distribuită tuturor magistraților.

 

II. Activitatea ştiinţifică şi politici publice

a)  Mese rotunde:

 • AJRM a continuat realizarea proiectului dezvoltat împreună cu Programul USAID de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP) Implementarea reformelor în justiţia Republicii Moldova – realizări şi perspective”. Astfel, au fost organizate 9 mese rotunde (inclusiv în teritoriu: Bălți, Căușeni, Cahul), care au acoperit variate subiecte, precum: implementarea efectivă a cadrului legal modificat (atât în procedura civilă, cât și în procedura penală), aplicarea noilor modele de acte judecătorești recent elaborate, justiția pentru copii și facilitarea accesului justițiabilului în instanțele de judecată. În cadrul acestor mese rotunde, au fost purtate discuţii directe, sincere şi eficiente între reprezentanţii instanţelor judecătoreşti de toate nivelurile, reprezentanţii CSM, MJ, INJ, mediul academic, societatea civilă şi mass-media. Mai mult, grație implicării judecătorilor și a reprezentanților mediului academic, în cadrul lucrărilor meselor rotunde a fost posibilă formularea  recomandărilor de modificare a legislaţiei și de implementare în procedura civilă, procedura penală și în procedura de executare. Recomandări care, după caz, au fost înaintate MJ în vederea perfecționării cadrului legal.

b)  Conferinţe:

 • La 22 aprilie 2013, AJRM, USM (Facultatea de Drept) şi Fundaţia IRZ, în parteneriat cu INJ, au organizat la Chişinău Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective” , cu prilejul aniversării a 80-a a domnului Prof. Dr. Victor Volcinschi, personalitate marcantă în mediul academic naţional și internaţional. Evenimentul a fost găzduit de INJ şi a cuprins dezbateri pe teme actuale de drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei, drept privat internaţional etc.
 • Între 3-5 iunie 2013, la Chişinău, AJRM, în colaborare cu Fundaţia IRZ şi INJ, a organizat Conferinţa Internaţională “Consolidarea sistemului de justiţie pentru copii în Republica Moldova”. La Conferinţă au participat delegaţi din Germania, Estonia şi Ucraina. Formatul lucrărilor s-a încadrat în proiectul de cooperare dintre MTU Forum Academicum Inter Nationes Roela (Estonia) şi AJRM. Conferinţa a urmărit prezentarea bunelor practici în domeniul justiţiei penale şi civile adaptată minorilor din perspectiva diferiţilor actori sociali, cu scopul de a evidenţia un set de măsuri şi probleme care trebuie avute în vedere în procesul de elaborare a politicilor publice.
 • La 19-20 septembrie 2013, la Chişinău, cu suportul AJRM, a fost organizată Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică “Codul Civil al Republicii Moldova: 10 ani – realizări, rezerve şi perspective”. De rând cu AJRM, în calitate de organizatori şi parteneri au figurat USM (Facultatea de Drept), Fundaţia IRZ, MJ, CSJ şi INJ. Experţii naţionali şi străini cu prezentat comunicate pe subiecte ce țin de  instituțiile de drept civil.
 • La 14-15 noiembrie 2013, la Chişinău, a avut loc Conferinţa “Asigurarea independenţei justiţiei, autoadministrarea judecătorească, justiţia şi mass-media”. Conferinţa a fost realizată de AJRM în parteneriat cu Fundaţia IRZ, CSJ, INJ şi cu sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova. La Conferinţă au participat judecători, reprezentanţi mass-media, experţi naţionali şi străini.
 • La 26-27 iunie 2014, la Chişinău, AJRM și Programul Statul de Drept Europa de Sud- Est al Fundaţiei Konrad Adenauer Stiftung au organizat Conferinţa internaţională cu genericul “Contribuţia asociaţiilor judecătoreşti profesionale în procesul asigurării unui sistem de justiţie eficient”. Conferinţa a avut trei componente tematice – rolul asociaţiilor judecătoreşti profesionale în promovarea independenţei sistemului de justiţie, bune practici în ceea ce priveşte structurarea comunicării judecătorilor cu mass-media şi insolvabilitatea.

c)  Seminare:

 • AJRM, în parteneriat cu Fundaţia IRZ şi INJ, au realizat o serie de Seminare de instruire continuă privind tehnica relaţionării şi de întocmire a hotărârilor judecătoreşti ca metodă juridică de lucru pentru redactarea, ordonarea şi aprecierea complexă a actelor în litigiile de drept civil și în procesul penal. Primul seminar s-a desfășurat la Chișinău în perioada 04-05 iulie 2013, fiind urmat de 2 seminare la Hîncești, pe 15-16 ianuarie 2014, și, respectiv, pe 23-24 ianuarie 2014, și două seminare la Bălți în perioada 09-10 și 30-31 octombrie 2014. Experţii naţionali, cât şi cei din Germania, au examinat subiecte ce ţin de metodele practice de examinare a cauzelor civile, de structura hotărârii judecătoreşti etc.
 • AJRM, împreună cu Fundația Freedom House România, au organizat, în 2014, 2 seminare având drept subiect al discuțiilor “Combaterea Criminalității în Domeniul Achizițiilor Publice. O abordare operațională”. Seminarele s-au desfășurat în România, la Craiova și Pitaru/Dâmbovița. La aceste seminare au participat magistrați din Republica Moldova reprezentând toate nivelurile  de jurisdicție.

d)  Participarea membrilor AJRM la evenimente internaţionale

Pe parcursul acestor 2 ani, membrii AJRM au participat la reuniuni internaţionale de nivel înalt. În acest sens, vreau să aduc mulţumiri membrilor AJRM care au fost receptivi la apelul de a reprezenta AJRM la  evenimentele respective, întrucât aceste participări au implicat cheltuieli personale din partea lor.

Membrii AJRM s-au prezentat destoinic la asemenea evenimente cum ar fi:

       *Conferinţa internaţională “Aplicarea normelor dreptului internaţional în cauzele cu privire la minori” din 15-19 aprilie 2013, Kiev (Ucraina);

 • Congresul Asociaţiei Europene a Judecătorilor Europeni din 23-25 mai 2013, St. Gallen (Elveţia);
 • Conferinţa Asociaţiilor Judecătorilor “Justiţia Contenciosului Administrativ” din 19-22 iunie 2013, Astana (Kazahstan);
 • Reuniunea Anuală a Asociaţiei Internaţionale a Judecătorilor din 05-10 octombrie 2013, Yalta (Ucraina);
 • Universitatea Judiciară de Iarnă MEDEL privind provocările în materie de drept penal în Uniunea Europeană ca societate mondială din 13-16 februarie 2014;
 • Conferinţa internațională științifico-practică “Probleme actuale ale independenței sistemului judiciar” din 30 iunie-01 iulie 2014, Erevan, (Armenia);
 • Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor, din 15-18 mai 2014, Limassol (Cipru). Independența sistemului judecătoresc, autoadministrarea judecătorească, rolul CSM etc. au fost subiectele de bază ale acestor dezbateri. Au fost examinate rapoartele privind situația sistemului judecătoresc din Turcia, Armenia, Georgia, Slovenia, Ucraina.

Delegația Republicii Moldova a propus candidatura țării noastre drept țară-gazdă pentru desfășurarea reuniunii anuale AEJ din 2017. Propunerea a fost unanim susținută de către toate delegațiile. Astfel, s-a stabilit agenda reuniunilor anuale ale AEJ până în 2017: Polonia – 2015, Israel – 2016 și Republica Moldova – 2017;

 • Conferința internațională “Instruirea judecătorilor și a procurorilor în ce privește funcționarea unui sistem judiciar de calitate” din 04 iulie 2014 și Reuniunea MEDEL din 05 iulie 2014, Belgrad (Serbia).  Instruirea inițială și continuă a judecătorilor și a procurorilor, modelele de instruire, calitatea instruirii, provocările și soluțiile în ridicarea performanței judecătorilor și a procurorilor etc.  au fost subiectele luate în discuție.  La Reuniunea MEDEL (Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți) din 05 iulie 2014, AJRM a fost primită cu vot unanim drept membru al MEDEL cu drepturi depline;
 • Reuniunea Anuală a Asociației Internaționale a Judecătorilor din 08-14 noiembrie 2014, Foz do Iguaçu (Brazilia). Printre  temele luate în dezbatere  de  AIJ cele mai importante au fost garantarea independenţei sistemului judecătoresc, al statutului de magistrat, apărarea drepturilor şi promovarea intereselor judecătorilor.
 • La 10 decembrie 2014, la București, a avut loc Conferința de lansare a proiectului dezvoltat de Fundația Freedom House România și AJRM “Lege, Economie și Concurență. Pregătire Interdisciplinară în lupta împotriva criminalității în domeniul achizițiilor publice”. La Conferință au participat 10 magistrați din  Republica Moldova.

e)  Alte activităţi:

AJRM, împreună cu CSJ, cu ocazia Zilei Juristului, au organizat întâlniri de suflet cu acei care au stat la baza formării sistemului judecătoresc  din țara noastră – judecătorii în demisie. Lor le-au fost oferite cadouri și ajutoare materiale.

Pe parcursul anilor, prin decizia Consiliului Executiv al AJRM, au fost acordate ajutoare materiale mai multor  judecători în baza cererilor depuse în acest sens. De asemenea, la decizia Executivului, prin acordarea de diplome şi medalii au fost apreciate eforturile unor colegi de-ai noştri în procesul realizării actului de justiţie.

 

III. Apărarea independenţei puterii judecătoreşti

 • Consiliul Executiv al AJRM a dat dovadă de implicare și receptivitate, prin a reacționa prompt şi cu multă demnitate la orice declaraţie sau sondaj de opinie referi­tor la situaţia din justiţie, fiind reprezentat în continuare de membrii săi în Consiliul INJ, grupurile de lucru ale MJ, CSJ, etc.
 •  Consiliul Executiv, prin declaraţii şi opinii, şi-a exprimat poziţia vizavi de proiectele de legi de actualitate şi de importanţă majoră pentru sistemul judecătoresc în general şi pentru corpul judecătorilor în particular (de ex., în ceea ce priveşte salarizarea, statele de personal, imunitatea judecătorului, răspunderea disciplinară a judecătorilor, etc.).
 • Implicarea plenară în asigurarea garanţiilor sociale ale judecătorilor.

 

IV. Rezultate obţinute

 • Mărirea salariilor judecătorilor și  personalului din instanțele judecătorești.
 • Mărirea de 2 ori a statelor de personal în instanțe.
 • Crearea unităţilor de asistent judiciar şi administrator judiciar.
 • Îmbunătățirea condițiilor de trai şi de lucru pentru judecătorii din mun. Chişinău şi din teritoriu.
 • Consolidarea capacităţilor funcţionale şi operaţionale ale instanţelor de judecată în procesul asigurării eficienței şi calităţii înfăptuirii justiției.
 • Modificarea cadrului legal.
 • Ridicarea nivelului profesional al judecătorilor.
 • Publicarea şi distribuirea Manualului judecătorului pentru cauze civile şi a Culegerii Curții Supreme de Justiție (2012). Publicarea acestor 2 culegeri s-a făcut din contul AJRM. Totodată, cu suportul financiar al MJ, au fost publicate şi distribuite Manualul judecătorului pentru cauze penale și Culegerea “Modele de acte judecătorești. Procedura civilă”. Grație finanțării din partea Programului “ROLISP”, a fost posibilă și apariția Culegerii “Modele de acte procedurale în procesul penal”.

 

V. Activități propuse

 • Realizarea obiectivelor AJRM.
 • Consolidarea relațiilor cu autoritățile naționale și cu reprezentanții societății civile.
 • Dezvoltarea proiectelor implementate de AJRM în parteneriat cu:
 1.  Programul USAID de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP);
 2.  Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (Fundaţia IRZ);
 3. Programul Statul de Drept Europa de Sud- Est / Fundația Konrad Adenauer Stiftung;
 4.  Fundația Freedom House România și Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti.
 • Organizarea de reuniuni în contextul participării la Memorandumul de înţelegere privind cooperarea multilaterală și activitățile MEDEL.

Astăzi, putem afirma  că pachetul social pentru judecătorii din Republica Moldova este asigurat în condițiile Republicii Moldova. În acest sens, vreau să mulțumesc de la această tribună tuturor celor care au contribuit la obținerea acestor succese. În mod special, vreau să aduc mulţumiri Președintelui Republicii Moldova, Ministrului Justiţiei, Preşedintelui CSJ, Primarului mun. Chișinău, Consiliului municipal Chişinău, cât şi fiecărui cetăţean în parte.

În acelaşi timp, ţin să aduc mulţumiri partenerilor naționali şi internaționali, care au contribuit într-un fel sau altul la realizarea obiectivelor AJRM pe parcursul acestor ani. Fără implicarea dumneavoastră, misiunea AJRM ar fi fost mult mai dificilă.

În final,  vreau să le mulţumesc colegilor mei din Consiliul Executiv pentru sprijinul lor pe parcursul acestor ani de activitate, pentru receptivitatea şi implicarea lor.

Stimaţi colegi,

Astăzi, urmează să alegem  Președintele  AJRM şi membrii Consiliului Executiv al AJRM. Vă îndemn să dăm cu toții dovadă de responsabilitate și să alegem  profesioniști, persoane gata să se dedice cu abnegație muncii noastre deloc ușoare.

Anticipând evenimentele,  vreau sa urez noului Consiliu Executiv şi Președintelui AJRM mari succese şi realizări în continuare și să se bucure de același sprijin din partea instituțiilor statului, a organelor de justiți, din partea întregii societăți, precum și din partea partenerilor și a colegilor internaționali.

Va mulțumesc.

 Ion DRUŢĂ, 
Preşedintele Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova