Statutul AJM

Adoptat la Congresul IX ordinar
al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova
prin Hotărârea nr.l din 03.11.2001
Cu modificările și completările ulterioare.

 

STATUTUL
ASOCIAŢIEI OBȘTEȘTI
“ASOCIAȚIA JUDECĂTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA”

[forma juridică de organizare “asociaţia obștească” adăugată pe tot parcursul textului înainte de sintagma “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, modificare aprobată la Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” din noiembrie 2006]

I. PRINCIPII GENERALE

Articolul 1. Denumirea şi forma juridică

1. Asociația Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” este o asociaţie profesională obștească, neguvemamentală, benevolă, autonomă, care activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi care este deschisă aderării tuturor judecătorilor Republicii Moldova, precum și altor persoane după cum stipulează prezentul Statut.

2. Asociația Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” funcționează în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi altor legi ale Republicii Moldova, actelor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum şi în baza prezentului Statut.

3. Asociația Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” are dreptul să se alăture, în calitate de membru, altor organizaţii şi asociaţii internaţionale neguvernamentale judecătorești, în baza hotărârii adoptate   cu votul a 2/3 din delegaţii Congresului Asociației Judecătorilor.

4. Asociația Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” a fost fondată la 25 iunie 1994 pentru o perioadă nelimitată de timp.

5. Asociația Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” este persoană juridică şi are cont bancar, emblemă şi ştampilă pe care se indică denumirea sa.

6. Adresa juridică a Asociației Obșteaști “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” este:

Republica Moldova
Chişinău, str. Petru Rareş 18.

7. Anul Asociaţiei coincide cu anul calendaristic.

Articolul 2. Scopul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

Scopul principal al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” este consolidarea eforturilor judecătorilor pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor, apărarea drepturilor şi intereselor familiilor acestora, perfecţionarea sistemului justiției și a profesionalismului judecătorilor, garantarea şi asigurarea reală de către stat a indendenţii judecătoreşti pe principiile de bază ale independenţii organelor de justiție, recomandate de Adunarea Generală a ONU pun rezoluţia nr.40/146 din 13 1985 şi prevăzute de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Articolul 3. Obiectivele Asociaţiei Obștești Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

Asociația Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” are următoarele obiective:

1)     Să contribuie la garantarea prin Constituţie şi în baza principiilor internaţionale de drept, independenţa judecătorilor;

2)     Să apere drepturile, interesele legitime şi demnitatea judecătorilor şi a membrilor familiilor lor;

3)     Să asigure prin orice mijloace principiile de inamovibilitate și irevocabilitate a judecătorilor de pe teritoriul Republicii Moldova;

4)     Să reprezinte judecătorii Republicii  Moldova în  faţa Guvernului Republicii Moldova precum şi în relaţiile internaţionale;

5)     Să promoveze asigurarea condiţiilor materiale, sociale şi de securitate pentru toţi judecătorii Republicii Moldova, să apere imunitatea lor la urmărirea judiciară. în cazul comiterii unei erori la îndeplinirea fincţiilor lor judecătoreşti;

6)     Să promoveze asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către instanţele de judecată independente şi imparţiale în Republica Moldova;

7)     Să participe la elaborarea şi promovarea legilor şi a altor statute, care, în mod direct sau indirect, vor afecta activităţile profesionale ale judecătorilor din Republica Moldova;

8)     Să promoveze o funcţionare adecvată a unei bune, eficiente, uniforme şi clare administrări a justiţiei în Republica Moldova;

9)     Să promoveze o instruire optimă a judecătorilor în Republica Moldova;

10) Să   promoveze   studierea   academică   a   chestiunilor   legate  de administrarea justiţiei, atât în interiorul cât şi în afara Republicii Moldova;

11) Să răspândească informaţii printre membrii săi şi să organizeze conferinţe, seminare şi alte activităţi de natură ştiinţifică şi practică care vor contribui la perfecţionarea ulterioară a membrilor săi;

12) Să promoveze relaţiile dintre judecătorii din Republica Moldova şi judecătorii de peste hotare, precum şi să promoveze relaţiile cu organizaţiile similare de peste hotare;

13) Să promoveze prin orice căi interesele legitime ale membrilor săi, atât sub aspect teoretic cât şi material.

4. Implementarea scopului statutar şi a obiectivelor

În scopul  implementării  scopului  statutar şi  a obiectivelor,  Asociația Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” are dreptul:

1)     Să reprezinte şi să apere drepturile şi interesele legitime ale membrilor Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

2)     Să dispună de mijloace proprii de informare în masă şi să desfăşoare activitate editorială, potrivit legislaţiei în vigoare;

3)     Să fondeze fonduri de ajutor reciproc, asociaţii obşteşti, scopul cărora nu încalcă legislaţia Republicii Moldova şi prezentul Statut sau orice alt interes legitim al Asociației Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

4)     Să exercite alte împuterniciri conferite prin prezentul Statut şi legislaţia Republicii Moldova.

 

II. MEMBRII ASOCIAŢIEI.
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE LOR

 

5. Calitatea de membru al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

 1. Asociaţia Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” are membri ordinari şi membri de onoare.
 2. Asociaţia Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” este accesibilă pentru toţi judecătorii din Republica Moldova aleşi în mod constituţional.
 3. Pot fi membri ai Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” şi persoanele, care au lucrat judecători şi au părăsit această funcţie în legătură cu trecerea la lucru în organele elective de stat şi obşteşti, la activitatea ştiinţifică sau au atins vârsta de pensionare.
 4. În cazurile excepţionale, prin hotărârea Congresului Asociaţiei Judecătorilor, membri de onoare ai Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” pot fi şi alte persoane din ţară şi de peste hotare care au merite deosebite în domeniul edificării statului de drept, respectării drepturilor omului, apărării demnităţii şi statutului profesional al judecătorilor.

6. Primirea în rândurile Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” și ieșirea din ea

Primirea în rândurile Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” şi ieşirea din ea se sfectuează prin hotărârea Consiliului Executiv sau Congresului Asociației Obștești “Asociația Judecătorilor Republica Moldova” în baza cererii personale a judecătorului.

Articolul 7. Începutul calităţii de membru.

 1. Calitatea de membru ordinar începe în momentul în care judecătorul solicită acest lucru în scris la Secretariatul Executiv şi după ce solicitarea este aprobată de către Consiliul Executiv sau Congresul Asociației Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.
 2. Calitatea de membru de onoare începe după acceptarea de către Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, în conformitate cu articolul 5 p.4 din prezentul Statut.

Articolul 8. Încetarea calităţii de membru

Calitatea de membru al Asociației Obștești “Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova” a caz de:

 1. Întreruperea voluntară a calităţii de membru;
 2. Retragerea calităţii de membru al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, conform art.9 din prezentul Statut;
 3. Deces.

Articolul 9. Retragerea calităţii de membru al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

Membrului Asociației Obștești “Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova” i se retrage calitatea de  membru în caz de neachitare a cotizaţiilor de membru, de nerespectare a Statutului Asociaţiei Judecătorilor, de eliberare din funcţia de judecător cu excepţia cazurilor prevăzute de art.5 (3) al Prezentului Statut.

Articolul 10. Procedura de retragere a calităţii de membru

Retragerea calităţii de membru se face de către Consiliul Executiv al Asociației Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”. Decizia de retragere a calităţii de membru al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” este valabilă, dacă a fost votată cu cel puţin 2/3 din numărul total de membri ai Consiliului Executiv al Asociației Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”. Decizia Consiliului Executiv Asociației Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” cu privire la retragerea calităţii de membru al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” poate fi atacată în termen de o lună de la data adoptării sale la Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, decizia căruia este definitivă. Atacarea deciziei Consiliului Executiv cu privire la retragerea calităţii de membru al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica” suspendă executarea sa până la luarea deciziei de către Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

11. Cotizaţia de membru şi taxa de asociere

[O nouă redacție a art. 11, modificare aprobată la Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” din noiembrie 2006]

 1. Mărimea cotizaţiei de membru al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” se determină de către Congresul Asociaţiei, la propunerea Consiliului Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.
 2. Mărimea cotizațiilor de membru al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” se stabilește în mărime de 1% din salariul lunar.
 3. În caz de neplată, fără motive întemeiate, a cotizației de membru al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, membrul Asociației poate fi exclus de către Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

12. Carnetul de membru

Membrului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” i se înmânează carnetul de membru şi insigna, după modelele stabilite de Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

13. Drepturile membrilor Asociaţiei Obștești Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

Membrul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” are dreptul:

–         Să participe la formarea organelor de conducere a Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” şi să fie ales în aceste organe elective;

–         Să participe la şedinţele organelor de lucru ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, lucrările conferinţelor, seminarelor şi a altor acţiuni organizate de Asociaţia Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

–         Să propună pentru examinare organelor de lucru ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” chestiuni din activitatea acestora;

–         Să beneficieze de ajutorul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” la apărarea drepturilor sale sociale şi profesionale şi a familiei sale;

–         Să participe personal la discutarea oricărei chestiuni, privind drepturile şi îndatoririle sale, să contesteze hotărârile adoptate în privinţa lui în organele ierarhic superioare ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

–         Să se folosească de drepturile privind libertatea cuvântului, confesiune, de asociere;

–         Să primească ajutor material din fondurile de ajutor reciproc ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

14. Obligaţiile membrilor Asociaţiei Obștești Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

Membrul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” este obligat să participe activ la realizarea programului Asociaţiei şi hotărârilor organelor de conducere ale acesteia, să îndeplinească cerinţele Statutului Asociaţiei şi să achite la timp cotizațiile de membru.

 

III. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI OBȘTEȘTI ASOCIAȚIA JUDECĂTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA”

 

15. Structura Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

Asociaţia Obștești Asociația “Judecătorilor din Republica Moldova” este o organizaţie unitară şi nu divizată în structuri teritoriale. Totuşi, pentru a facilita comunicarea cu membrii din toate regiunile Moldovei, pot fi numiţi Reprezentanţi Regionali.

16. Organele de conducere ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

[O nouă redacție a art. 16, modificare aprobată la Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” din iunie 2010]

Organele de conducere ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” sunt:

–         Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

–         Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

–         Consiliul de tutelă al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

–         Secretariatul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

–         Persoane Regionale de contact;

–         Comisia pentru Revizie şi Control;

–         Grupuri de studiu şi de lucru.

17. Congresul Asociaţiei Obștești Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

1. Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” este autoritatea supremă a Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” şi îi determină politica.

2. Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” se întruneşte în funcție de necesităţi, dar nu mai rar decât o dată pe an.

3. Congresele Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” sunt publice şi sunt convocate de către Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” prin expedierea înştiinţării despre întrunire tuturor membrilor Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” cu cel puţin 14 zile înainte. Înştiinţarea despre ședință conţine subiectele din agendă ce urmează a fi discutate la şedinţă, precum şi toate propunerile din agenda pe care Congresul trebuie să le supună votării.

4.  La iniţiativa Consiliului Executiv Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor Judecătorilor din Republica Moldova”, precum şi la cerere a cel puţin 1/5 din membrii săi se poate convoca şedinţa extraordinară a Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor Judecătorilor din Republica Moldova”.

5.  Toţi membrii Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” au dreptul să ia parte la Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

6.  Hotărârile Congresului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” se adoptă cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi, dacă prezentul Statut nu dispune altfel.

7.  Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” are dreptul să pună în discuţie toate problemele ce cad sub incidenţa scopului şi obiectivelor Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

În competenţa exclusivă a Congresului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” intră:

1)     Aprobarea Raportului Anual de activitatea a Consiliului Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

2)     Aprobarea concluziei cu privire la Raportul Financiar, întocmit de Comisia de Revizie şi Control;

3)     Aprobarea bugetului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

4)     Aprobarea chestiunilor de politică generală a Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” şi a programelor complexe de lungă durată ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

5)     Adoptarea şi modificarea Statutului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din
Republica Moldova”. Pentru modificarea Statutului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” este necesar cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţa Congresului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

6)     Alegerea Preşedintelui Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

7)     Alegerea membrilor în Consiliul Executiv şi în Comisia de Revizie şi Control a Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

8)     Decizia cu privire la calitatea de membru a Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” la organizaţii internaţionale judecătoreşti;

9)     Hotărârea cu privire la propunerile de acordare a calităţii de membru de onoare;

10) Audierea cazurilor de retragere a calităţii de membru în procedura de apel;

11) Aprobarea Codului de etică a membrilor Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

12) Fondarea fondurilor de ajutor reciproc.

Articolul 18. Preşedintele Asociaţiei Obștești Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

1. Preşedintele Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” este ales pe un termen de 4 ani, prin vot secret sau deschis la decizia Congresului pe bază de concurs.

2. Preşedintele Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” poate deţine această funcţie pe durata a două mandate consecutive.

Articolul 19. Componenţa Consiliului Executiv al Asociaţiei Obștești Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

1. Organul de conducere al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” între şedinţele Congresului Asociaţiei Judecătorilor, este Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

2. Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” se compune din 11 membri, inclusiv Preşedintele Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, ales de către Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” prin vot direct, secret sau deschis pe un mandat de 4 ani. Candidatul care acumulează majoritatea de voturi se consideră ca fiind ales în Consiliul Executiv. Membrii Consiliului Executiv pot fi realeşi cel mult pentru 2 mandate consecutive.

3. Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” de a fi ales în următoarea componenţă: doi membri din rândurile judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, patru membri din rândurile judecătorilor Curţilor de Apel și patru membri din rândurile judecătorilor judecătoriilor de sector şi Preşedintele Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

[Pct.(3) modificat, modificare aprobată la Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” din martie 2011]

4. Cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” trebuie să reprezinte membrii ce lucrează în regiunile Republicii Moldova.

5. Şedinţele Consiliului Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” sunt prezidate de către Preşedintele Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

6. Cu excepţia funcţiei de Preşedinte al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, membrii Consiliului Executiv vor împărţi între ei, în orice caz, următoarele funcţii: 2 Vice-preşedinţi, Secretar şi Trezorier al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”. Persoanele care deţin una dintre funcţiile menţionate în prezentul articol nu pot fi numiţi în aceeaşi funcţie pe durata a două mandate consecutive.

Articolul 20. Competenţa Consiliului Executiv al Asociaţiei Obștești Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

1. Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”:

1)      Stabileşte mijloacele de implementare a deciziilor Congresului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” şi asigură îndeplinirea lor;

2)      Decide acordarea calităţii de membru al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” a judecătorilor, precum şi retragerea temporară a calităţii de membru al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

3)      Divizează funcţiile statutare între membrii Consiliului Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

4)      Înaintează propuneri de examinare a chestiunilor legate de îmbunătăţirea sistemului justiţiei la organele puterii legislative, executive, precum şi la organele de reprezentare republicană ale organizaţiilor obşteşti;

5)      Pregăteşte materialele faptice ale chestiunilor ce urmează a fi adoptate sau aprobate la Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

6)      Confirmă statele de personal şi salariul personalului angajat de către Asociaţia Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

7)      Ia decizii referitoare la activitatea cotidiană a Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

8)      Adoptă Regulamente referitoare la ordinea interioară a Consiliul Executiv, funcţionarea Secretariatului Executiv, funcţionarea Grupurilor de Studiu şi de Lucru şi activitatea Persoanelor Regionale de Contact ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

9)      Ia măsuri de stimulare a membrilor Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

10)  Numeşte şi eliberează din funcţie Secretarul General al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

11)  Numeşte Peroanele Regionale de Contact ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

12)  Demite Reprezentanţii Regionali în caz de îndeplinire nesatisfacătoare sau neadecvată a acestei funcţii;

13)  Creează Grupuri de Studiu şi de Lucru permanente şi/sau temporare necesare realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

14)  Alege  2  vicepreşedinţi  ai  Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor  din  Republica Moldova”.

15)  Îndeplineşte alte funcţii, în cadrul limitelor competenţei sale şi a prezentului Statut.

2. Preşedintele şi vice-preşedinţii Asociaţiei Judecătorilor Obștești “Asociația din Republica Moldova” organizează conducerea practică a Asociaţiei şi reprezintă Asociaţia în organele de stat şi obşteşti din ţară şi de peste hotare, precum şi în organismele internaţionale.

3. Secretariatul Executiv efectuează activitatea de asistenţă conform Regulamentului aprobat de Consiliul Executiv.

Articolul 21. Secretariatul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

1. Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” şi Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, în exercitarea funcţiilor lor, sunt asistaţi de un Secretariat Executiv, condus de către un Secretar General.

2. Secretarul General este numit şi eliberat din funcţie de către Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

3. Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” stabileşte salariul Secretarului General, precum şi a altor angajaţi ai Secretariatului Executiv.

Articolul 22. Reprezentanţii Regionali

1. Pentru a îmbunătăţi comunicarea dintre Secretariatul Executiv şi Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” pe de o parte, şi membrii săi din regiuni pe de altă parte. Consiliul Executiv poate numi persoane Regionale de Contact ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

2. Sarcina Persoanelor Regionale de contact este de a fi intermediari, în ceea ce priveşte fluxul de informaţie, între Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” şi membrii Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” în regiunea respectivă.

3. În caz de absenţă a Persoanei Regionale de contact, ea va numi, cu avizul Secretariatului Executiv, un reprezentant temporar, pe durata absenţei sale.

4.  Pentru a-şi îndeplini sarcinile, Persoanele Regionale de contact ale
Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” vor fi asigurate cu echipamentul necesar.

Articolul 23. Comisia pentru Revizie şi Control

1. Comisia de Revizie şi Control a Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” este aleasă prin decizia Congresului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Moldova” prin vot deschis sau secret, într-o componenţă de trei persoane, pe un mandat de 4 ani. Membrii Comisiei de Revizie şi Control nu pot deţine alte funcţii în cadrul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Moldova”.

2. Membrii Comisiei de Revizie şi Control pot fi realeşi doar pentru două mandate consecutive.

3. Comisia de Revizie şi Control a Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” exercită controlul asupra activităţii financiar-economice a Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

4. Cu cel puţin două săptămâni înainte de Şedinţa Anuală ordinară a Congresului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, Comisia de Revizie şi Control elaborează Concluziile pe marginea Raportului Financiar, prezentat Comisiei de către Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, şi prezintă aceste concluzii Congresului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

Articolul 24. Grupurile de Studiu şi de Lucru

1.  Asociaţia Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” poate avea Grupuri de Studiu şi de Lucru permanente şi temporare, sarcina cărora este studierea chestiunilor juridice şi judiciare naţionale şi internaţionale relevante pentru judecătorii din
Republica Moldova. Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” poate de asemenea crea Grupuri de Studiu şi de Lucru permanente sau temporare pentru a pregăti proiecte de opinii ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” pe marginea unui sau mai multor chestiuni relevante, care vor fi prezentate Consiliului Executiv într-o perioadă determinată de timp.

2. Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” poate crea Grupuri de Studiu şi de Lucru după necesităţi. Fiecare membru al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” poate fi numit în Grupurile de Studiu şi de Lucru.

3. Grupul de Studiu sau de Lucru se stabileşte pe o anumită perioadă, până la realizarea scopului constituirii sale (în cazul unui Grup de Studiu sau de Lucru temporar) sau pentru o perioadă nedefinita (în cazul unui Grup de Studiu sau de Lucru permanent).

4.  Fiecare Grup de Studiu şi de Lucru temporar sau permanent are un
preşedinte şi un secretar.

Articolul 25. Consiliul de tutelă al Asociației Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

[Articol nou introdus, modificare aprobată la Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” din iunie 2010]

1. Consiliul de tutelă supraveghează conformitatea activității Asociației cu legislația, cu Statutul Asociației și cu normele eticii, precum și ținerea contabilității, exercită controlul asupra raportului financiar anual și a celui de activitate a Asociației, informează Consiliului Executiv al Asociației cu privire la neajunsurile depistate și formulează propuneri pentru înlăturarea lor, prezintă, cel puțin o dată pe an, Consiliului Executiv al Asociației un raport despre activitatea sa. Consiliul de tutelă are dreptul să controleze orice document al Asociației, să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consilului Executiv al Asociației. Membrii Consilului de tutelă au dreptul să participe la ședințele Consilului Executiv al Asociației.

2. Consiliul de tutelă al Asociației Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” este ales prin decizia Congresului Asociației Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, prin vot secret sau deschis, într-o componență de trei persoane, pe un mandat de 4 ani. Membrii Consiliului de tutelă nu pot deține alte funcții în cadrul Asociației Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

3. Membrii Consiliului de tutelă pot fi realeși doar pentru două mandate consecutive.

 

IV. PUBLICAŢIILE ASOCIAŢIEI OBȘTEȘTI
ASOCIAȚIA JUDECĂTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Articolul 26. Publicaţii

1.  În scopul promovării obiectivelor sale, Asociaţia Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” sprijină publicarea oricăror materiale ştiinţifico-practice, juridice şi ne-juridice pertinente.

2.  Pentru a facilita comunicarea internă şi pentru a furniza informaţii asupra
activităţilor Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” altor persoane fizice şi juridice interesate, publicare materialelor ştiinţifice Asociaţia Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” va edita, în mod regulat, revista ştiinţifico-practică “THEMIS”.

 

V. BAZA FINANCIARĂ A ASOCIAŢIEI OBȘTEȘTI
ASOCIAȚIA JUDECĂTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA”

 

Articolul 27. Resurse financiare

1. Funcţionare şi implementarea activităţilor Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” este sprijinită financiar din următoarele mijloace:

– cotizaţiile de membru al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

– donaţii băneşti voluntare făcute de către persoane fizice şi juridice;

– venituri non-comerciale, obţinute de pe urma activităţilor desfăşurate de către Asociaţia Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”;

– alte donaţii şi mijloace care nu încalcă legislaţia în vigoare şi prezentul Statut.

 

VI. MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIAŢIEI OBȘTEȘTI
ASOCIAȚIA JUDECĂTORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA”

 

Articolul 28. Modificarea Statutului

1. Decizia de modificare a Statutului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” poate fi luată doar de Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” cu aprobarea a cel puţin 2/3 din numărul celor prezenţi la şedinţă.

2. Membrii Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” se informează despre modificările propuse din timp, înainte de şedinţa Congresului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” de către Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”.

3. Prevederile prezentului Statut se aplică de la data înregistrării lui la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

 

VII. LICHIDAREA ASOCIAŢIEI JUDECĂTORILOR OBȘTEȘTI “ASOCIAȚIA DIN REPUBLICA MOLDOVA”

 

Articolul 29. Lichidarea Asociaţiei Obștești Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”

Asociaţia Obștească “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” poate fi lichidată doar în baza deciziei Congresului Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, dacă 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” votează în favoarea luării unei astfel de decizii. Bunurile rămase după lichidarea Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, precum şi mijloacele financiare ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” se utilizează în scopurile indicate în prezentul Statut.

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE

 

Articolul 30. Reglementarea chestiunilor neprevăzute

1. Organele elective ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” alese până la adoptarea prezentului Statut, îşi îndeplinesc obligaţiunile până la expirarea termenului pentru care au fost aleşi.

2. În orice situaţie nereglementată de prezentul Statut sau de alte reglementări ale Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova”, Consiliul Executiv al Asociaţiei Judecătorilor Obștești “Asociația din Republica Moldova” va soluţiona această problemă. Consiliul Executiv al Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” va informa Congresul Asociaţiei Obștești “Asociația Judecătorilor din Republica Moldova” despre aceasta cât de curând posibil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*

− 2 = 7