Prima pagina » Întrebări şi răspunsuri

Recomandarea CSJ cu privire la aplicarea semnului calificativ al art.188 alin.(1) CP – tîlhăria însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate

Având în vedere adresările parvenite din partea mai multor instanţe de judecată, a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, precum şi a juriştilor practicieni, ţinînd seamă că, la moment, nu este posibil de a interveni şi a modifica Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor” (perioada […]

Ultimele hotărâri explicative ale Plenului

În vederea realizării sarcinilor ce-i revin Curţii Supreme de Justiţie în temeiul art. 8 din Hotărârea Parlamentului RepubliciiMoldovanr.72-XVI din 28 martie 2008 şi art.2 lit. c), d) din Legea cu privirela Curtea Supremăde Justiţie, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat la 15.04.2013 următoarele hotărâri explicative: 1. Hotărârea nr. 1 din 15.04.2013 cu privire la […]

Află mai multe...

Privind redactarea actelor judecătoreşti în limba de stat

Potrivit art. 24 alin.(1) CPC, judecarea pricinilor civile în instanţele judecătoreşti se desfăşoară în limba de stat. Totodată, conform prevederilor art. 24 alin.(3) din CPC, prin încheiere a instanţei, procesul se poate desfăşura şi într-o limbă acceptabilă pentru majoritatea participanţilor la proces. Dispoziţia prevăzută în alin.(4) al normei de drept menţionate statuează că în cazul […]

Află mai multe...

Temeiul neparticipării părţilor la examinarea cauzelor civile în cadrul Curţii Supreme de Justiţie

Ţinând cont de adresările cetăţenilor,  privind participarea părţilor la examinarea cauzelor civile în cadrul Curţii Supreme de Justiţie, Curtea menţionează, că la 1 decembrie 2012 au intrat în vigoare modificările operate în Codul de procedură civilă (CPC), prin Legea nr. 155 din 15.07.1012. Legea respectivă aduce modificări ale unor dispoziții, care se referă la procedura […]

Află mai multe...

Materiale pentru elaborarea statului de personal al instanţei judecătoreşti

Urmare a şedinţei comune cu participararea preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, membrilor CSM, reprezentanţilor Cancelariei de Stat şi ai Ministerului Finanţelor, Curtea Supremă de Justiţie prezintă pentru informarea instanţelor materialele care au servit bază pentru elaborarea de statelor de personal tipice. Atenţionăm că atribuţiile de serviciu incluse în materiale, fiind elaborate în luna august 2012, în prezent, […]

Află mai multe...

Curtea Supremă de Justiţie explică procedura judiciară de soluţionare a cauzelor penale expediate în instanţele judecătoreşti naţionale de către Ministerul Justiţiei

Transferul de proceduri penale este una din formele de cooperare juridică internaţională în materie penală şi este reglementată de normele dreptului internaţional şi naţional, care prevăd obligativitatea organizării examinării cauzei penale transmise de către statul solicitant. În vederea soluţionării juste a acestei categorii de cauze penale, Curtea Supremă de Justiţie oferă explicaţii privind procedura judiciară […]

Află mai multe...

Recomandări privind unele aspecte ale aplicării legislaţiei procesuale

În legătură cu necesitatea aplicării corecte şi uniforme a normelor de competenţă, de procedură propriu zisă şi exercitare a căilor de atac, Curtea Supremă de Justiţie a considerat necesar să atragă atenţia instanţelor judecătoreşti asupra următoarelor aspecte: Începând cu 01.12.2012 s-a pus în aplicare Legea nr.155 din 05.07.2012 modificarea şi completarea Codului de procedură civilă […]

Află mai multe...

Practica judiciară în litigiile despre stabilirea indemnizaţiei pentru maternitate

În scopul realizării unei practici judiciare corecte şi uniforme  în judecătorii şi Curţile de Apel, Curtea Supremă de Justiţie a făcut unele recomandări privind litigiile despre stabilirea îndemnizaţiei pentru maternitate. Curtea a atenţionat că conform art. 49 alin. (1) şi (2) din Constituţia RM, statul facilitează, prin măsuri economice şi prin alte măsuri, formarea familiei […]

Află mai multe...

Unele aspecte ale practicii judiciare în cauzele despre asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Curtea Supremă de Justiţie, în recomandarea adresată instanţelor judecătoreşti privind aplicarea legislaţiei despre asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, a menţionat: În situaţia cînd persoanele care nu sunt angajate în cîmpul muncii, nu fac parte din categoriile enumerate în anexa nr. 2la Legeanr.1593/26.12.2002 şi nu sînt asigurate de Guvern (conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire […]

Află mai multe...

Contestaţiile privind acţiunile şi hotărârile Comisiei Electorale Centrale se depunla Curteade Apel Chişinău

Examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a Irinei Romaniuc  şi a lui Iurie Mazur împotriva Comisiei Electorale Centrale cu privire la contestarea actelor administrative, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios administrativ al Curţii […]

Află mai multe...

Interesele persoanelor cu orientare homosexuală şi transgender trebuiesc protejate prin prisma art. 8 din Convenţia Europeană

În ultimul timp, pe rolul instanţelor de judecată din RepublicaMoldovaau fost puse mai multe cereri cu privire la modificarea actelor stare civilă, urmare a schimbării sexului. În condiţiile în care cererile menţionate reprezintă o nouă categorie de dosare, iar legislaţia care urmează a fi aplicată este vagă, Curtea Supremă de Justiţie, în scopul creării unei […]

Află mai multe...

Cu privire la anularea măsurilor de asigurare a acţiunii civile

Ţinînd cont de impactul destul de grav al aplicării măsurilor de asigurare a acţiunilor civile asupra drepturilor participanţilor la proces, instanţelor de judecată le este permis prin lege să decidă anularea din oficiu a măsurilor de asigurare (art.180, alin.(1) CPC). Instanţele care au dispus măsurile de asigurare a acţiunii civile sau cele în a căror […]

Află mai multe...

Recomandări privind aplicarea legislaţiei

În scopul unificării practicii judiciare, Curtea Supremă de Justiţie oferă următoarele recomandări elaborate cu concursul profesorilor facultăţii Drept a Universităţii de Stat dinMoldova: * Cu privire la relaţia rezonabilă dintre dobânzile practicate pe piaţa financiară non-bancară şi rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei csj.md/admin/public/uploads/Cu%20privire%20la%20relaţia%20rezonabilă%20dintre%20dobânzile%20practicate%20pe%20piaţa%20financiară%20non-bancară%20şi%20rata%20de%20bază%20a%20Băncii%20Naţionale%20a%20Moldovei.docx * Cu privire la anularea măsurilor de asigurare a […]

Află mai multe...

Între dobânzile practicate pe piaţa financiară non-bancară şi rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei trebuie să fie o relaţie rezonabilă

Ţinând cont de mai multe deficienţe apărute la aplicarea legislaţiei privind dobânzile practicate pe piaţa financiară non-bancară, Curtea Supremă de Justiţie oferă următoarele recomandări, elaborate cu concursul profesorilor Facultăţii Drept a Universităţii de Stat din Moldova. Urmează a considera rezonabilă rata dobânzii care a fost calculată conform sumei următoarelor componente: 1) costul creditorului atragerii mijloacelor […]

Află mai multe...

Audieri publice privind asigurarea cu pensii a magistraţilor

La 10.10.2012, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, dl Mihai Poalelungi a participat la audierile publice, organizate de Preşedintele Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului Republicii Moldova, pe marginea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative elaborat de Guvern întru executarea Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 27 din 20.12.2012. Amintim că, prin […]

Află mai multe...

Este sau nu în drept instanţa de judecată să oblige organul de autoadministrare publică locală să repartizeze teren (lot de pămînt) pentru construcţia casei individuale?

În scopul unificării practicii judiciare în judecătorii şi Curţile de Apel şi întru evitarea deficienţelor la punerea în aplicare a legislaţiei ce reglementează repartizarea terenurilor (lot de pămînt) pentru construcţia caselor individuale, Curtea Supremă de Justiţie oferă următoarele recomandări, elaborate cu concursul profesorilor Facultăţii Drept a Universităţii de Stat din Moldova. Potrivit art. 77 alin. […]

Află mai multe...

Poate sau nu a fi recunoscut dreptul de proprietate de către instanţele de judecată la construcţiile neautorizate şi cum trebuie de soluţionat problema?

În scopul unificării practicii judiciare în judecătorii şi Curţile de Apel şi întru evitarea deficienţelor la punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul construcţiilor, Curtea Supremă de Justiţie oferă următoarele recomandări, elaborate cu concursul profesorilor Facultăţii Drept a Universităţii de Stat din Moldova. Conform art. 28 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr. […]

Află mai multe...


Pagina 1 din 11

S U S