„Aport jurisprudenţial – ştiinţific la dreptul contravenţional”

Argument și prefață la lucrarea „Aport jurisprudenţial – ştiinţific la dreptul contravenţional”,
elaborată de Sergiu Furdui, judecător la Curtea de Apel Chișinău, doctor în drept, conferențiar universitar.

La 29 mai 2019, la Masa Rotundă cu genericul „ În memoriam Tudor Roșca – primul rector (comandant) al Academiei Naționale de Poliție a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova „ Ștefan cel Mare”, desfășurată în sala de conferințe a  instituției respective, a fost lansată, cu titlu de monografie științifică, cartea „ Aport jurisprudenţial – ştiinţific la Dreptul contravenţional”, elaborată de Sergiu Furdui, judecător la Curtea de Apel Chișinău, doctor în drept, conferențiar universitar.

Reprezentând dezvoltarea și consolidarea proiectului carierei profesionale de judecător și savant, pe altarul Justiției și Științei juridice sunt oferite cunoștințele și experiențele practice și teoretice asimilate și formate pe parcursul a circa  30 ani de activitate în sistemul judecătoresc, cu scopul  de a fi împărtășite și transmise publicului interesat.  Or, apariția editorială propriu – zisă tinde să contribuie la îmbogățirea patrimoniului juridic național, constituindu-se ca o tribună de expunere a rezultatelor cercetărilor efectuate,  precum și se lansează ca o platformă practică – științifică de discuții și dezbateri cu privire la Dreptul contravențional.

Lucrarea menționată, reflectând unele concepte, idei și soluții privitoare la evoluţia, dezvoltarea şi constituirea Dreptului contravenţional în sistemul de drept al Republicii Moldova, semnifică un eveniment important din cariera profesională — susținerea tezei de doctorat „ Procedura în cazurile cu privire la contravenţiile administrative” la 4 decembrie 1998 și, în acest context, aduce omagiul de profundă recunoștință la împlinirea unui deceniu de la trecerea în eternitate a conducătorului științific: Omul şi Savantul, domnul Profesor Tudor Roşca, cavaler al Ordinului Republicii, personalitate notorie şi marcantă a Științei şi Educaţiei din Republica Moldova.

Pornind de la maxima „Judecătorul este dreptul care trăiește” (Aristotel, savant și filosof grec), fiind precedată de circa 160 de publicații cu tematică similară luminate la tiparul de specialitate începând cu anul 1996 şi până în prezent, lucrarea constituie o sursă sigură de studiu și de referință pentru persoanele interesate, aflate permanent în căutarea febrilă de a da viață Dreptului contravențional.

Asigurând echilibrul dintre interesele motrice ale jurisprudenţei contravenționale şi științei dreptului contravenţional, îmbinând armonios cercetarea aplicativă cu cea fundamentală a dreptului contravențional, lucrarea este concepută și, respectiv, prezentată publicului ca o culegere de 26 articole selectate din lista celor elaborate pe parcursul activității practice –științifice, acestea fiind nu doar rezultatul unor preocupări monografice, ci, în principal, reprezintând  cercetări soldate cu o sincronizare de interpretare judiciară cu cea ştiinţifică a materiei contravenționale.

Servind un exemplu de colaborare ştiinţifică autentică, menționăm că primele șase articole înserate în carte sunt elaborate în coautorat cu domnul Profesor Tudor Roşca, fapt ce reprezintă oportunitate de a cunoaşte o parte din opera ştiinţifică valoroasă a Domniei sale care, prin ideile prețioase, lasă amprentă substanțială asupra studiilor ulterioare.

Unele articole au fost deja publicate, aşa încât cititorul care a luat cunoştinţă anterior de conţinutul lor s-ar putea să nu mai aibă curiozitatea de altă dată, având însă avantajul de a le analiza în aspect comparativ–evolutiv, iar pentru cel, care în premieră va purcede la lectură, este un bun prilej de reflecţie asupra cercetărilor efectuate, servind, totodată, un imbold creativ în activitatea profesională.

Aceste articole provoacă interes practic–științific, inclusiv pentru autor, fiind revăzute în evoluţie şi dezvoltare, de la distanţa timpului, opiniile asupra dreptului contravenţional: atunci, la începutul anilor ‘90, când au apărut primele mesaje şi idei teoretice referitoare la dreptul contravenţional, privite sceptic şi rezervat, iar, pe alocuri, suscitând nedumeriri şi, chiar, reacţii adverse înclinate spre menținerea materiei contravenționale în componenta dreptului administrativ şi până în prezent, când dreptul contravenţional este conturat și definitivat ca ramură de drept, ca ştiinţă juridică şi ca disciplină de studiu juridic.

Deși, între timp, n-au întârziat să apară și alte lucrări valoroase în domeniul contravențiilor, fapt îmbucurător și apreciabil, avem conștiința împăcată că demersul practic–științific lansat odată cu accederea în marea familie doctrinară, păstrează semnificația gnoseologică prin ceea ce, ca o modestă verigă începătoare, reprezintă abordarea genezei dreptului contravențional în știința juridică autohtonă. De aceea, în forma pe care publicăm fiecare articol în parte, nu ne-a interesat exclusiv revizuirea opiniilor practico – științifice publicate în timp, dar, dimpotrivă, deliberat le-am reluat, urmărind conservarea suflului lor originar și, în așa fel, supunând atenției publice parcursul epistemic al cercetărilor efectuate, dincolo de orice orgoliu, am fi onorați și fericiți să resimțim aportul nostru la evoluţia, dezvoltarea şi constituirea Dreptului contravenţional în sistemul de drept al Republicii Moldova.

Articolele sunt însoțite de maxime și lexeme greco-latine, fiind mărită, în așa mod, expresivitatea stilistică-juridică a comunicării și, totodată, fiind plasate accentele pe limbajul universal al dreptului roman, amprentele căruia se observă în legislația și jurisprudența europeană, inclusiv, și cea națională. Aceste perle nestemate de circulație juridică universală s-au creat nu dintr-o simplă întâmplare, ci dintr-o milenară experiență și titanică gândire juridică, consituind fondul de aur al științei juridice și jurisprudenței europene.

Semnificaţia ştiinţifică şi valoarea aplicativă a lucrării, conjugate cu o veritabilă energetică intelectuală şi dedicaţie profesională, rezidă în faptul că ea conține: în plan doctrinar — concepţia şi considerentele cu privire la dreptul contravenţional; în plan normativ — propuneri de lege lata şi de lege ferenda cu privire la legislaţia contravenţională şi în plan jurisprudenţial — soluţii la rezolvarea speţelor analizate care, prin ideile şi raţionamentele ce le cuprind, sunt utile pentru practica judiciară contravenţională.

Problemele de drept abordate și soluțiile oferite, prin stilul de expunere şi metoda de tratare juridică, prin actualitatea şi importanţa lor, influiențează pozitiv: a) procesul legislativ; b) procesul de interpretare doctrinară şi judiciară a normelor  contravenţionale; c) procesul de instruire juridică profesională şi perfecţionare a abilităţilor funcţionale; d) procesul de popularizare a cunoştinţelor juridice.

Aplicând un nou impuls relaţiei dinte cercetarea ştiinţifică şi eficienţa judiciară, lucrarea pune în valoare spețe judiciare reprezentative pentru toate gradele de jurisdicție contravențională, în raport cu activitatea de judecător la Judecătoria Hâncești, Tribunalul Chișinău, Curtea de Apel a Republicii Moldova, Curtea Supremă de Justiție și Curtea de Apel Chișinău.

La examinarea spețelor judiciare, sunt evitate soluții categorice, în principal, fiind abordate probleme de drept cu care se confruntă instanța la judecarea cauzelor contravenționale, cu expunerea punctelor de vedere inedite de cele pe care le reflectă rezolvarea comentată, fie cu argumentarea suplimentară în susținerea hotărârii judecătorești analizate.

Ca purtător și promotor al valorilor Justiției și Științei juridice, stimulat de activitatea de judecător şi cea didactică–ştiinţifică, propunem, pe de o parte, examinarea unor situații complexe sesizate în virtutea atribuțiilor funcționale, prin trimitere la principiile fundamentale consfințite în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și în Constituția Republicii Moldova, care reprezintă fagurele din a cărei rigurozitate geometrică trebuie să-și extragă seva actul de justiție contravențională, iar, pe de altă parte, îndemnăm la o reevaluare a activității judecătorului la înfăptuirea justiției contravenționale, elaborând o nouă concepție privind activitatea judecătorului (practică–științifică), precum și o nouă concepție de redactare a hotărârii judecătorești contravenționale, cu un conținut concis și cuprinzător, îmbogățit cu texte, motivări și concluzii bazate pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Curții Constituționale și Curții Supreme de Justiție.

Examinarea practicii judiciare este conexată la materialul științific studiat, astfel încât lucrarea n-ar fi fost posibilă dacă în tezaurul literaturii juridice universale n-ar fi lucrări valoroase, semnate de savanţii români: Iorgovan A., Preda M., Vrabie G., Apostol Tofan M., Pivnicieru M., Susanu P., Tudorachi D., Groza L., Părăuşanu Gh., Ţiclea A.; de savanţii ucraineni: Dodin E., Covali L., Veremeenco I., Cliuşnicenco A.; de savanţii georgieni: Loria V., Ucirehelidze N.; de savanţii ruşi: Bahrah D., Renov Ă.,
Aliohin A., Carmoliţchii A., Cozlov Iu., Boner A., Galagan G., Corenev A., Studenichina P., Şerghin A.; de savanţii moldoveni: Roşca T., Barbăneagră A., Martâncic E., Orlov M., Guciac I., Avornic Gh., Stamate Ş., Şova L., Guţuleac V., Comarniţcaia E., Belecciu Ş., Trofimov I., Creţu A., Spînu I. şi alţii.

Călăuzindu-mă de maxima marelui poet Mihai Eminescu „Pentru a fi în stare să creezi ceva nou în ştiinţă, artă, economie, este necesar să cunoşti ce au făcut alţii până la tine în domeniu.”, exprimăm afecțiune colegială persoanelor consacrate activității prodigioase pe tărâmul dreptului contravenţional, care consolidează și  încurajează eforturile de aprofundare și de noi cercetări practice–științifice.

Totodată, prin relevarea celor mai semnificative tendințe ale jurisprudenței contravenționale și științei dreptului contravențional, precum și a argumentelor susceptibile să susțină și să dezvolte aceste tendințe progresiste, lucrarea oferă un bogat material de reflecție pentru legiuitor, capabil să îmbunătățească și să catalizeze procesul de reformare a legii contravenționale, relevantă, în acest sens, fiind opinia, cuprinsă în lucrare, cu privire la o nouă legislație contravențională: Codul de contravenții și Codul de procedură contravențională, cu elaborarea și prezentarea proiectelor de legi respective.

Din perspectiva înfățișată, lucrarea uneşte acţiunile practicienilor şi savanţilor într-un tot întreg, schiţând fundalul jurisprudenţial–ştiinţific al marilor condeie doctrinare, judiciare şi legislative de a da chip şi viaţă Dreptului contravenţional.

Prin conţinutul consistent, variat şi original, lucrarea devine o tribună de expunere şi promovare a rezultatelor cercetărilor efectuate, astfel fiind posibilă monitorizarea și aprecierea activitatății practice – științifice de judecător şi savant.

Ca orice fenomen social subiectiv, viu, direct şi irepetabil de comunicare interumană, rezultatele obținute nu sunt la adăpost de critici și observații, nu acoperă tot spectrul de probleme și soluții, lucru absolut imposibil din motive obiective, astfel lucrarea se lansează și ca o platformă practică–ştiinţifică de discuţii şi dezbateri în domeniul dreptului contravențional.

Prin urmare, multe activităţi din cele ce necesită să fie efectuate trebuie realizate cât mau curând posibil, iar altele care încă nu pot fi asimilate, urmează să rămână în vizorul ştiinţei dreptului contravenţional, a jurisprudenței contravenţionale şi a legislaţiei contravenţionale.

Lucrarea a profitat și a beneficiat de calificarea și atitudinea profesională desăvârșită și generoasă a recenzenților: Victor Pușcaș, doctor în drept, conferențiar universitar, ex-președinte al Curții Supreme de Justiție, ex-președinte al Curții Constituționale și Ion Guceac, academician, profesor universitar, ex-prim-vice Președinte al Academiei de Științe a Republicii Moldova, precum și a instituțiilor de profil: Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Drept a Academiei „Ştefan cel Mare“ a Ministerului Afacerilor Interne și Facultatea de Drept a Universității de Studii Europene din Moldova – instituții de învățământ juridic superior care semnifică traseul profesional strălucit parcurs de regretatul, domnul Profesor Tudor Roşca. Concluziile și recomandările oferite conferă lucrării caracterul practic – științific integral, motiv pentru care exprimăm gratitudine și înaltă considerațiune persoanelor menționate.

În încheiere, adresăm sincere mulțumiri şi urări de bine tuturor persoanelor care au contribuit la publicarea prezentei lucrări şi, subliniind că nu-mi aparține în exclusivitate, ea fiind rodul instruirii altoite şi educației cultivate la școală, la facultate, la doctorantură, precum şi la locul de serviciu, cu deosebită plăcere invităm Măria sa — Cititorul la lectură analitică, reiterând că rezultatele cercetărilor efectuate sunt susceptibile  de completări, precizări și revizuiri, precum și de noi investigații teoretice și practice. Or, sugestiile creative şi criticile constructive pe marginea lucrării sunt salutabile şi binevenite pentru a susține şi a consolida modestul aport jurisprudenţial–ştiinţific la Dreptul contravenţional.

AUTORUL