Scrisoarea de invitație

Dragi colegi,
Iustitia și colegul nostru Bogdan Yedris organizează un eveniment Silent March pentru judecătorii și juriștii europeni în general.
Cerem sprijinul și prezența dvs. în această zi (sâmbătă 11 ianuarie) la Varșovia.
Urmează scrisoarea de invitație tradusă în engleză.

Cu respect,
Secretariatul General al AIEA


 

Dragi colegi!

În ultimii doi ani în Polonia, guvernul și legiuitorul au încercat în mod sistematic să limiteze independența instanțelor de judecată și independența judecătorilor. De asemenea, au făcut mult pentru a-și extinde influența asupra funcționării sistemului judiciar.

Decembrie 2019 a adus o serie de provocări destul de noi pentru judecătorii din Polonia. Aceste provocări pot fi numite cele mai dificile din întreaga istorie a sistemului judiciar de până în 1989. Acestea sunt: ​​activitatea intensă a Comisiei de disciplină a judecătorilor, aducând acuzații disciplinare judecătorilor legați de hotărârile lor sau chiar direct de emiterea lor, campania de calomnie în creștere împotriva judecătorilor, atacuri fără precedent ale reprezentanților instanței executive împotriva primului președinte al Curții Supreme și judecătorilor Curții Supreme, care se ocupă de problemele legate de punerea în aplicare a hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din 19 noiembrie 2019, și nu în ultimul rând, dar foarte important, la 20 decembrie, adoptarea de către Sejm (Prima Cameră a Parlamentului polonez) a actului de modificare a actului – Legea privind sistemul instanțelor de judecată comune, legea Curții Supreme și a altor legi, realizate pe o cale mai rapidă pe măsură ce proiectul de lege al MP (membrii parlamentului), a devenit și mai sever în timpul lucrărilor parlamentare. Toate acestea se adaugă unui sistem de presiune asupra sistemului judiciar, nevăzut și de neimaginat în cercul statelor civilizate și ne îndepărtează nemilos de civilizația vest-europeană.

În ultimii 15 ani, am funcționat cu mândrie ca avocați europeni, făcând un efort dur de a armoniza dreptul național cu dreptul european în domeniul jurisprudenței. Munca noastră de zi cu zi a fost și este activitatea avocaților care respectă aceste principii directoare ale dreptului, care sunt piatra de temelie a Comunității Europene. Între timp, adoptarea modificărilor propuse, combinată cu intensificarea măsurilor represive împotriva judecătorilor, este un atac la drepturile tuturor cetățenilor din Polonia. În același timp, se va pune în discuție funcționarea noastră în Uniunea Europeană, amenințând în mod evident coerența Comunității noastre. Nu putem urmări acest moment nefăcând nimic.

De aceea, apelăm la toți judecătorii și reprezentanții altor profesii juridice din țările europene: susțineți-ne cu prezența dvs. în timpul marșului în apărarea statului de drept, pe 11 ianuarie 2020, ora 15.00, la Varșovia!

Împreună cu noi, veți demonstra dezacordul dvs. cu distrugerea statului de drept fundamental pentru toate țările europene! Sprijiniți protestul nostru împotriva atacurilor la dreptul fundamental al fiecărui cetățean: dreptul la o instanță independentă și echitabilă care să decidă cazurile în conformitate cu legea înțeleasă ca un sistem armonios de drept european și național. Stați alături de noi în acest moment special!

Se spune că democrațiile mor în tăcere. Cu toate acestea, există momente în care tăcerea are puterea strigătelor a mii de oameni și în care cuvintele sunt inutile. Tot ce trebuie să faceți este să fiți cu noi. În acest moment, devenim cu toții legături într-un mare lanț care poate ajuta la oprirea atacului asupra sistemului judiciar independent din Polonia, a cărui consecință va fi, evident, slăbirea comunității europene.

Prin urmare, să stăm unul lângă altul! Haideți să mergem împreună în tăcere în Varșovia, din Piața Krasiński până la Curtea Supremă, până pe strada Wiejska, lângă clădirea Sejmului Republicii Polone, îmbrăcați în salopete/haine care sunt un simbol al serviciului legal și societăților din Europa. Să arătăm că valorile și principiile statului de drept sunt fundamentele profesiei fiecărui avocat, indiferent de granițele naționale. Subliniem cu tărie că marșul este apolitic, nu este o afirmație a vreunei forțe politice din țară și nici nu are scopul de a critica acțiunile vreunui partid politic. Unicul său scop este de a sensibiliza autoritatea legislativă despre consecințele dramatice ale intrării în vigoare a legilor adoptate în Parlament și a măsurilor represive luate împotriva reprezentanților sistemului judiciar din Polonia.

Trebuie să facem tot posibilul pentru ca acesta să nu fie ultimul moment în care judecătorii vor putea să își exprime public protestul în apărarea valorilor pe care le servesc toată viața profesională, fără teamă de consecințe.



 

 

to the European Member Associations

Dear Colleagues,
Iustitia and our colleague Bogdan Yedris is organizing a Silent March event for European Judges and jurists in general.
He is asking for our support and presence in this day (Saturday 11 January) in Warsaw.
Please find hereinafter the invitation letter translated into English.

Kind regards.
the IAJ General Secretariat


 

Dear Colleagues!

For the last couple of years in Poland the government and the legislature have systematically attempted to limit the independence of courts and the independence of judges. They also did much to expand their influence on functioning of the judiciary.

December 2019 has brought a quite new set of challenges for judges in Poland. They can be called the most difficult in the entire history of the judiciary so far after 1989. Those are: the intense activity of the Disciplinary Commissioner fir judges, bringing disciplinary allegations to judges connected with their rulings or even outright for their issuing, the growing slander campaign against judges, unprecedented attacks of the executive branch representatives against the First President of the Supreme Court and the Supreme Court Judges, who are dealing with the issues related to the implementation of the November 19, 2019 Court of Justice of the European Union judgment, and last but not least – done on December 20 the adoption by the Sejm (First Chamber of Polish Parliament) the act amending the act – Law on the system of common courts, the act on the Supreme Court and some other acts, done in a quick path as the MP (members of the parliament) draft bill, made even more severe during the parliamentary works. All this adds up to a system of pressure on the judiciary, unheard of and unimaginable in the circle of civilized states, and pushing us ruthlessly away from Western European civilization.

Over the past 15 years, we have proudly functioned as European lawyers, making the arduous effort of harmonizing national law with European law in the field of jurisprudence. Our daily work has been and is the work of lawyers who respect these guiding principles of law, which are the cornerstone of the European Community. Meanwhile, the adoption of the proposed changes, combined with the intensification of repressive measures against judges, is an attack on the rights of all Citizens in Poland. At the same time, it will call into question our functioning in the European Union, obviously threatening the coherence of our Community. We cannot watch it idly.

That is why we appeal to all judges and representatives of other legal professions in European countries: support us with your presence during the march in defense of the rule of law on January 11, 2020 at 15.00 in Warsaw!

Together with us, show your disagreement with the destruction of the rule of law rule fundamental for all European countries! Support our protest against the attacks on the fundamental right of every citizen: the right to an independent and fair court deciding cases in accordance with the law understood as a harmonious system of European and national law. Stand with us in this special moment!

It is said that democracies die in silence. However, there are times when silence has the power of shouting thousands of people and where words are unnecessary. All you have to do is be with us. At this very moment, we are all becoming links in a great chain that can help stop the attack on the independent judiciary in Poland, the consequence of which will obviously be the weakening of the European community.

Therefore, let’s stand side by side! Let’s walk together in silence in Warsaw from the Krasiński Square at the Supreme Court to Wiejska Street next to the building of the Sejm of the Republic of Poland dressed in gowns/robes that are a symbol of our service to the law and societies of Europe. Let us show that the values ​​and principles of the rule of law are the foundations of the profession of every lawyer, regardless of national borders. We strongly emphasize that the march is apolitical, it is not an affirmation of any political force in the country, nor is it intended to criticize the actions of any particular political party. Its sole purpose is to make the legislative authority aware of the dramatic consequences of the entry into force of laws passed in Parliament and of repressive measures taken against representatives of the judiciary in Poland.

Let us do everything so that this is not the last moment when judges will be able to publicly express their protest in defense of the values ​​they serve with their entire professional life without fear of consequences.