Asociația Europeană a Judecătorilor Grupul regional al Asociației Internaționale a Judecătorilor

Palazzo di Giustizia (Palatul Justiției) – Piazza Cavour – 00193 Roma – Italia

Rec: Ultimul apel pentru salvarea independenței sistemului judiciar în Polonia

Distinsă Doamnă Președintă,

În trei ocazii, Comisia Europeană a inițiat proceduri la Curtea Europeană de Justiție pentru a stopa încălcarea statului de drept de către guvernul polonez. În două dintre aceste cazuri, Curtea a decis că a existat o încălcare. Cel de-al treilea caz, în care Comisia Europeană susține că modul în care este încadrat sistemul disciplinar judiciar polonez reprezintă un atac nesigur asupra independenței judecătorilor și a statului de drept, este încă în curs. În ciuda prezentării acestor proceduri, guvernul polonez persistă în încercările sale de a distruge independența sistemului judiciar și de a elimina toți judecătorii care nu sunt dispuși să se supună acestei influențe necuvenite a sucursalului executiv asupra lor.

Asociația Europeană a Judecătorilor (AEJ) a fost recent informată că, în cadrul unei proceduri urgente, a fost prezentat un nou proiect de lege în Parlament, care încalcă din nou principiile fundamentale ale dreptului european și care ar avea, dacă ar fi adoptat, un efect dezastruos final asupra sistemului judiciar. Acest proiect de lege, dacă va fi adoptat, ar submina în mod vădit consecințele hotărârii CEJ din 19.11.2019.

Se propune, printre altele, ca:

 • Să fie definite noi infracțiuni disciplinare, de ex. neaplicarea unei dispoziții legale, cu excepția cazului în care Curtea Constituțională a considerat-o neconstituțională; luarea de măsuri care ar putea împiedica activitatea sistemului de justiție; punerea la îndoială a statutului judecătorilor sau participarea la orice fel de implicare politică. Dacă luăm doar unul din aceste exemple, consecința punerii la îndoială a statutului de judecător ar putea fi demiterea acestuia din funcția.
 • Introducerea unei definiții de drept, care să stabilească că numirea de către Președintele Statului pentru funcția de judecător este suficientă în sine pentru a constitui o persoană ca judecător. De a exclude ca Curtea Supremă să evalueze statutul de judecător.
 • Judecătorilor polonezi care se întrunesc în adunarea generală li se va interzice adoptarea declarațiilor politice. Rezoluțiile trebuie luate prin vot public și trebuie anexată o listă de alegători. Calitatea de membru al unei Asociații de judecători va trebui să fie declarată, iar judecătorii trebuie să retrimită o listă a conturilor lor de socializare.
 • Acordul actual prin care sistemul judiciar este organ autonom, organele instanțelor sunt formate din președinți de instanță și alți judecători ar trebui să fie modificat, astfel încât participarea celorlalți să fie redusă, după președințide instanțe, care sunt numiți de Ministrul Justiției.
 • În numirile viitoare ale președintelui Curții Supreme, fiecare judecător al Curții Supreme va avea dreptul să numească un candidat.

Este evident că modificările propuse încalcă drepturile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare și libertatea de asociere, precum și amenințarea independenței puterii judecătorești poloneze și nu respectă echilibrul de puteri.

Chiar și fără aceste amenințări suplimentare planificate, judecătorii polonezi sunt tratați în mod intolerabil și au pus spatele la zid din cauza încercărilor deliberate ale filialei executive a guvernului polonez de a le submina și care continuă încercările de subminare. Procedurile disciplinare care sunt motivate politic sunt inițiate tot mai mult, fiind deschise proceduri noi pe pretexte din ce în ce mai arbitrare. Camera de disciplină a Curții Supreme acționează în ciuda statutului său juridic îndoielnic. Tot mai mulți judecători sunt amenințați. Consiliul Național al Judiciarului numește judecători și acționează în pofida faptului că dreptul său legal de a face acest lucru este neclar. Parlamentul refuză să publice documentele relevante pentru numirile individuale (lista susținătorilor) ignorând o decizie a Curții Supreme de Administrație, care a ordonat publicarea acestor documente.

Rezumând: există dovezi puternice potrivit cărora evoluțiile recente din Polonia ar putea duce la o justiție în această țară care și-a pierdut independența și s-a subjugat filialei executive a guvernului polonez. Se pare că guvernul polonez intenționează să accelereze acest proces și că încearcă să creeze un fapt realizat. Considerăm că este necesar să se întreprindă acțiuni imediate, altfel acest plan de distrugere a sistemului judiciar va reuși, în ciuda eforturilor majorității judecătorilor polonezi de a-și apăra cu curaj independența.

Considerăm că sprijinul din partea Uniunii Europene este absolut necesar. În calitate de președinte al Asociației Europene a Judecătorilor, reprezentând Asociațiile judecătorilor din 44 de țări, cer urgent atât, Doamna Președintă, cât și Comisiei Europene:

 • Să utilizeze toate mijloacele posibile pentru a convinge și a îndemna autoritățile poloneze să înceteze subminarea independenței sistemului judiciar și să restabilească principiile statului de drept;
 • Să-i îndemne să se abțină de la modificările legale prevăzute și că, dacă acestea ar trebui să persiste, în ciuda reprezentărilor dvs., Comisia va începe o nouă procedură de încălcare la Curtea Europeană de Justiție;
 • Să depună o moțiune în fața Curții Europene de Justiție pentru a aplica măsuri provizorii în cauza privind încălcarea Comisiei vs. Polonia C 791/19, pentru a contribui la stoparea abuzului continuu al sistemului disciplinar judiciar polonez, în ciuda cadrului neclar în care în prezent funcționează; fără astfel de măsuri poate fi făcut prejudiciu ireparabil judiciarului polonez,

În cadrul sesiunii inaugurale a noului Parlament European, Comisia Europeană și-a exprimat angajamentul ferm de a încuraja și apăra statul de drept în întreaga Uniune. AEJ a luat act de această promisiune cu multă apreciere. Sunt convins că împărtășiți preocupările noastre și că veți face tot posibilul pentru a răspunde solicitărilor noastre.

Mulțumesc și si sincere salutări.

Cu respect

Igreja José Matos
Președinte al Asociației Europene a Judecătorilor 

Rec: Last call to save independence of judiciary in Poland

Distinguished Madam President,

On three occasions the European Commission has initiated procedures at the European Court of Justice to stop the infringement of the rule of law by the Polish government. In two of those cases the Court ruled that there had been an infringement. The third case, where the European Commission claims that how the Polish judicial disciplinary system is framed represents an egregious attack on the independence of the judges and the rule of law, is still pending. Despite the bringing of these proceedings, the Polish government persists in its attempts to destroy the independence of the judiciary and to eliminate all judges who are not willing to submit to this undue influence of the executive branch over them.

The European Association of Judges (EAJ) has recently been informed that in an urgent procedure a new draft law was presented in parliament, which again violates fundamental principles of European Law and which would – if adopted – have a final disastrous effect on the judiciary. This draft law, if enacted, would manifestly undermine the consequences of the ruling of the ECJ of 19.11.2019.

It is proposed, inter alia, that:

 • New disciplinary offences are defined e.g. failing to apply a legal provision, save where the Constitutional Court has deemed it unconstitutional; the taking of any action which might hamper the work of the justice system; questioning the status of judges, or participating in any sort of political engagement. To take but one of these examples, the consequence of questioning the status of a judge might be dismissal from one’s office.
 • To introduce a legal definition which provides that being nominated by the President of the State for the position of a judge, is sufficient in itself to constitute a person as a judge. It wouldbe precluded that the Supreme Court assesses the status of a judge.
 • It shall be forbidden for Judges of the Polish courts meeting in general assembly to adopt political statements. Resolutions must be taken by public vote, and a list of voters has to be annexed. Membership of a Judges’ Association will have to be declared and judges will have to forward a list of their social media accounts.
 • The current arrangement whereby the judiciary is self-governing bodies at the courts are composed of court presidents and other judges should be altered so as that participation of others then presidents of courts, who are appointed by the Minister of Justice, will be reduced.
 • In future appointments of the President of the Supreme Court each single justice of the Supreme Court will have the right to nominate a candidate.

It is evident that the proposed amendments infringe fundamental rights, including freedom of expression and freedom of association, as well as threatening the independence of the Polish judiciary, and failing to respect the balance of powers.

Even without these envisaged additional threats the Polish judges are being treated intolerably and have their backs to the wall because of deliberate attempts by the executive branch of the Polish government to undermine them, and which undermining attempts continue. Disciplinary procedures which are politically motivated are being initiated increasingly, with new procedures being opened on pretexts that are more and more arbitrary. The Disciplinary Chamber of the Supreme Court acts in spite of its questionable legal status. More and more judges are under threat. The National Council of Judiciary nominates judges and acts not with standing that its legal entitlement to do so is unclear. The parliament refuses to publish the documents relevant to individual appointments (thelist of supporters) ignoring a decision of the Supreme Administrative Court, which had ordered such documents should be published

To summarize: there is strong evidence that recent developments in Poland may lead to a judiciary in that country which will have lost its independence and subjugated to the executive branch of the Polish government. It appears that the Polish government is intent on speeding up this process and that it is endeavoring to create a fait accompli. We believe that immediate action requires to be taken otherwise this plan to destroy the judiciary will succeed, despite efforts by the majority of Polish judges to bravely defend their independence.

We consider that support from the European Union is absolutely necessary. As president of the European Association of Judges, representing Judges’ Associations in 44 countries, I urgently ask both you, Madam President, and the European Commission at large:

 • To use all possible means to convince and urge the Polish authorities to stop its undermining of the independence of the judiciary and to re-establish the principles of the rule of law;
 • To urge them to refrain from the intended legal amendments, and that if they should persist notwithstanding your representations, that the Commission would commence anew infringement procedure at the European Court of Justice;
 • To file a motion before the European Court of Justice to apply interim measures in the infringement case Commission vs. Poland C 791/19 in order to help to stop ongoing misuse of the existing Polish judicial disciplinary system in spite of the unclear framework within which it currently operates; without such measures irreparable damage may be done to the Polish judiciary,

At the inaugural session of the new European Parliament the European Commission expressed its strong commitment to foster and defend the rule of law across the Union. The EAJ took note of this promise with great appreciation. I am convinced that you share our concerns and that you will do your best to meet our requests.

Thank you and best regards

Faithfully

Igreja José Matos
President of the European Association of Judges