Raportul de activitate  al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova (pentru anii 2015 – 2017)

IMG_3604ab

Onorată asistență,

Dragi colegi!

Vă salut la Congresul Asociației Judecătorilor din Republica Moldova.

Pentru început, propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria mult regretaților noștri colegi de breaslă Sergiu Rotari, Piotr Steţ, Dionis Panov, Ira Polisciuc, Ion Gancear, Grigore Lungu, Ion Corolevshi, Ion Platon, Ion Sandu, Tatiana Dimitriadi, care au muncit cu dăruire și devotament în domeniul jurisprudenței.

Vă mulțumesc.

Astăzi voi parcurge succint ultimii doi ani de activitate în cadrul Asociației noastre, raport în care voi încerca să punctez cele mai relevante realizări, dar și restanțe. În această ordine de idei vă îndemn, dragi colegi,  să fiți cît se poate de activi, pentru că avem nevoie de idei și de soluții constructive.

Așadar, pe parcursul acestor 2 ani de activitate, AJRM și-a realizat mandatul său, potrivit statutului și regulamentelor interne, prin organizarea mai multor activităţi importante pentru sistemul judecătoresc în particular, dar şi pentru întreaga societate.

Dacă e să vorbim la modul general, ar fi de menționat faptul că reformele demarate în sectorul justiţiei au înregistrat o continuitate, iar AJRM, fără doar și poate, a fost implicată plenar în aceste procese. Mai mult decît atât, știm că avem în curs de elaborare o nouă Strategie de Reformă a Sectorului Justiției (SRSJ), cea pentru anii 2018-2024.

Chiar dacă nu pare atât de vizibil, pentru că justiția nu se face la televizor, voi remarca faptul că, totuși, în ultimii ani au fost înregistrate succese în procesul implementării documentelor de politici și a cadrului legal în ansamblu. Toate aceste realizări instituționale au fost înfăptuite, în condiţiile unei situații deloc ușoare din punct de vedere economic, iar atenția partenerilor de dezvoltare a fost mereu axată pe respectarea angajamentelor asumate. Importat este faptul că, inclusiv prin eforturile noastre, sistemul judecătoresc, cu fiece an devine mai funcțional, mai corect, mai transparent și mai orientat spre apărarea drepturilor şi a intereselor justițiabilului.

Vin cu un apel și vă îndemn să facem, aici și acum, un bilanț sincer și la obiect, despre rezultate, dar și despre problemele cu care ne confruntăm. Avem destule, dumneavoastră le cunoașteți, noi le cunoaștem și trebuie să spunem lucrurilor pe nume.

Pentru o informare de rigoare vreau să vă anunț că, din componența Asociației Judecătorilor fac parte (319 membri).

După cum e și firesc să fie, în perioada raportată, AJRM i s-au alăturat noi membri, în special din rîndurile judecătorilor noi-veniți. Implicarea unui număr tot mai mare de judecători în activităţile AJRM a făcut posibilă, prin dezvoltarea componentelor ce țin de instruirea profesională a acestora, promovarea imaginii sistemului judecătoresc în societate, modificarea cadrului legal, îmbunătățirea condițiilor de trai şi de lucru ale judecătorilor, soluționarea problemei ce ţine de retribuirea adecvată pentru munca judecătorilor și a personalului instanțelor de judecată, stabilirea de dialoguri şi parteneriate, etc. Astfel, consiliul Executiv al AJRM a examinat şi susținut diverse inițiative lansate de  membrii AJRM în contextul reformelor din domeniul justiţiei.

Trăim în epoca globalizării, iată de ce o importanță deosebită am acordat activităților de asocieri şi parteneriate. La acest capitol, voi menționa întîi de toate dezvoltarea colaborării, ca de obicei fructuoasă și bilateral avantajoasă,  cu Asociația Internaţională a Judecătorilor, în particular, cu Grupul regional al acesteia – Asociația Europeană a Judecătorilor.

Pe parcurs, delegații AJRM au participat la lucrările mai multor reuniuni ale acestor foruri, au comunicat anual, urmare a solicitărilor formulate de Comisiile de studiu. Anul acesta, AJRM a asigurat desfăşurarea Reuniunii Anuale a Asociației Europene a Judecătorilor, întrunind peste 150 de participanţi. 34 de state au fost reprezentate la reuniune. Nivelul de pregătire şi organizare a evenimentului a fost înalt apreciat de invitați.

Dincolo de modestie, vreau să menționez că a fost nu doar o reuniune de specialitate, ci un eveniment de reprezentare națională, fapt confirmat și recunoscut și de conducerea Parlamentului prezentă la ceremonia de deschidere din 19 mai, curent. Folosindu-mă de ocazie și de această tribună vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au asigurat buna desfășurare a Reuniunii Anuale a Asociației Europene a Judecătorilor, (pe mulți îi văd în această sală) și care, în consecință, au contribuit la imaginea țării.

AJRM a consolidat cooperarea în cadrul Memorandumului de înțelegere privind cooperarea multilaterală. În acest sens, a găzduit, la Chişinău, două Conferințe internaționale, a conceput şi dezvoltat pagina web a Memorandumului, a asigurat Secretariatul permanent pe parcursul ultimilor 2 ani. Pagina web reflectă activităţile realizate în cadrul Memorandumului, conține toată informația relevantă formatului acestei forme de colaborare. AJRM a continuat schimbul eficient de date şi informaţii cu asociațiile profesionale ale magistraților, parte la acest instrument (Armenia, Georgia, Kazahstan, Polonia, Ucraina, Estonia, Germania şi Azerbaidjan). În acelaşi timp, a stabilit contacte cu asociațiile profesionale din Azerbaidjan, Belarus, Lituania şi Letonia.

În calitatea sa de membru cu drepturi depline, AJRM a participat plenar la activităţile realizate de Asociația Magistraților Europeni pentru Democrație şi Libertate (MEDEL). În toamna anului 2016, Asociația Judecătorilor a organizat Reuniunea Bordului MEDEL, fiind precedată de o Conferință internațională. Totodată, a fost pregătit şi prezentat Raportul naţional privind sistemul judiciar din Republica Moldova, solicitat în contextul editării Raportului MEDEL “Justiţia în Europa” din mai 2017.

Pe interior, ași vrea să accentuez dialogul permanent stabilit cu instituția Consiliul Superior al Magistraturii. Orice problemă cu care se confruntă sistemul judiciar face obiectul unei analize minuțioase din partea CSM şi AJRM. AJRM a prezentat poziţia sa cu privire la instrumentele legale elaborate de Consiliu şi propuse spre dezbatere publică. Reprezentanții CSM au participat la activitățile realizate de AJRM atât în calitate de raportori, cît şi participanţi. Totodată, CSM a susținut cu fermitate inițiativa AJRM de a  asigura judecătorii și angajații instanțelor de judecătorești cu spațiu locativ, prin a se interveni pe lîngă Consiliul municipal Chișinău, în vederea alocării de terenuri pentru construcția blocurilor locative. Deja au fost date în exploatare 2 blocuri locative. Sunt demarate lucrările privind construcţia celui de-al treilea bloc.

Totodată, avem o colaborare strînsă cu Ministerul Justiţiei (MJ). Ori de cîte ori este oportun, AJRM prezintă comentariile şi sugestiile de îmbunătățire a redacției proiectelor de lege, hotărîri de guvern cu impact major pentru sistemul judiciar. În această perioadă, reprezentanții Consiliului Executiv al AJRM, în calitate de membri delegați, au participat activ la ședințele Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea SRSJ pentru anii 2011-2016. Un segment dezvoltat împreună, cu suportul Comisiei parlamentare“Comisia juridică, numiri şi imunități” vizează procedura administrativă şi contenciosul administrativ, dar și  elaborarea proiectului de Cod Administrativ. Proiectele în cauză a fost aprobate în primă lectură de Parlament, ulterior urmează a fi discutate și votate în lectură finală.

De remarcat faptul că o bună parte dintre activităţile AJRM au fost posibile  cu sprijinul şi cu implicarea Curţii Supreme de Justiţie. AJRM, împreună cu CSJ, contribuie la armonizarea practicii judecătoreşti şi aplicarea uniformă a legislaţiei Republicii Moldova. Am constituit grupuri de lucru comune întru identificarea eventualelor probleme şi, respectiv, a soluțiilor acestora în procesul înfăptuirii justiţiei, asigurării unui sistem judiciar viabil, creșterii calității actului de justiţie, etc. În acelaşi timp, pentru judecători au fost organizate conferințe, seminare, mese rotunde, în cadrul cărora  au fost abordate subiecte de interes major pentru justiţie, la general, şi sistemul judiciar, în particular.

Nu în ultimul rând, țin să menționez parteneriatul pe care Asociația Judecătorilor îl are cu Institutul Naţional al Justiţiei. Pe parcursul acestor ani, a crescut semnificativ numărul activităților realizate în comun. Cu eforturi conjugate, a fost îmbunătățită pregătirea teoretică şi practică a magistraților. Experţi internaționali şi naționali au participat la formarea magistraților, consolidarea capacităților lor profesionale. Mai multe runde de instruiri tematice şi consultări au fost organizate pe parcursul acestor ani, prin a se ţine cont de actualitatea subiectelor ce urmează a fi puse în discuție. La finele fiecărei activități de acest gen, participanților li s-au înmînat certificate din partea INJ.

Stimați colegi, timpurile ne arată că instanțele trebuie să manifeste o mai mare deschidere față de societatea civilă.

În perioada raportată AJRM a dezvoltat relații bune cu societatea civilă de-a lungul acestor ani, în special prin desfăşurarea unor evenimente în parteneriat cu Programul USAID de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP), Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (Fundația IRZ), Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est / Fundația Konrad Adenauer Stiftung, Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Fundația Freedom House România, Ambasada Regatului Țărilor de Jos la Bucureşti, Universitatea de Stat din Moldova (Facultatea de Drept), etc.

Pagina web a AJRM

Pentru a corespunde necesităţilor timpului, a fost elaborat şi dezvoltat un nou concept al paginiiweb a AJRM. Acesta urmează a fi prezentat astăzi. Mizăm pe implicarea dumneavoastră, așteptăm sugestii, comentarii ce să servească finalizării versiunii actuale a paginii web.

Revista AJRM“THEMIS”

Revista “THEMIS” apare, de regulă, o dată pe an sub forma unui buletin informativ, care prezintă tuturor celor interesați o informație amplă cu privire la activitatea AJRM – rapoarte, concluzii și recomandări dezvoltate în cadrul activităților organizate şi evenimentelor desfășurate sub egida Asociației noastre. Revista găzduiește un valoros material de interes juridic, semnat de profesioniști, fiind distribuită tuturor magistraților. Totodată, Revista servește drept mijloc de promovare a imaginii şi misiunii AJRM pentru parteneri şi potențiali donatori.

În ceea ce privește activitatea de promovare, științifică şi politicile publice, ași vrea să punctez cîteva pasaje în detalii, specificând  aici întîi de toate evenimentul central din ultima perioadă – Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor.

 • În perioada 18-20 mai 2017, la Chişinău, AJRM a găzduit Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor. Lucrările plenare s-au desfășura la Palatul Republicii. După cum am comunicat, la Reuniune au participat delegați din 34 de state. Din partea oficialilor de rang înalt din cadrul Asociației Internaționale/Europene a Judecătorilorau participat dl Christophe Regnard, Președintele AIJ, dl José Igreja Matos, Președintele AEJ, şi dl Giacomo Oberto, Secretar General al AIJ.

Somitățile naţionale au fost reprezentate de dl Andrian Candu, Președintele Parlamentului, dna Raisa Apolschii, Președintele ComisieiParlamentare “Comisia juridică, numiri şi imunități”, şi dlMihai Poalelungi, Președintele Curţii Supreme de Justiţie.

În cadrul Reuniunii au fost aprobate Procesul-verbal al Reuniunii din Mexico City şi Raportul Președintelui AEJ. S-a luat act de acțiunile întreprinse de AEJ în legătură cu situaţia sistemului judiciar din Turcia – acţiuni de sensibilizare a instituțiilor internaționale şi naţionale cu privire la repercusiunile la care sunt supuşi magistrații turci, Fondul de Rezervă creat.

Pe parcursul lucrărilor am inițiat dezbateri constructive privind redacția finală a Cartei Universale a Judecătorilor, precum şi asupra proiectului Protocolului la Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind independența judecătorească. În acelaşi timp, au fost audiateRapoartele Grupurilor de lucru privind Situaţia Asociațiilor Membre ale AEJ şi “Căi către Bruxelles”. Totodată, s-a vorbit despre dimensiunea cooperării cu UNODC, Consiliul Europei (CEPEJ), participarea delegaților AEJ la instituțiile europene (UE) și procedura de monitorizare.

Următoarea Reuniune Anuală a AEJ va avea loc la Berlin, în perioada 24-26 mai 2018.

Agenda activităților AJRM cuprinde și o serie de Conferințe tematice, între care:

 • La 25-26 iunie 2015, AJRM, INJ şi Fundația IRZ, au organizat la Chişinău Conferința Internaţională “Justiţia contenciosului administrativ în calitate de instrument al statului de drept”. Evenimentul a fost găzduit de INJ şi a cuprins dezbateri pe teme actuale ce țin de contenciosul administrativ (particularitățile, jurisdicția, controlul judecătoresc al actelor administrative, examinarea litigiilor), de proiectul Codului administrativ. La Conferință au participați delegați din Armenia, Georgia, Germania, Estonia, Kazahstan, Letonia, Polonia, România şi Ucraina. Totodată, a avut loc Reuniunea Anuală a participanţilor la Memorandumul de înțelegere privind cooperarea multilaterală. Un accent deosebit s-a pus pe prezentarea conceptului paginii web a Memorandumului, eventuala administrare a acesteia. S-a făcut un schimb eficient de opinii şi sugestii de eficientizare a posibilităţilor şi resurselor oferite de pagina web, în particular, din perspectiva promovării activităților realizate în cadrul Memorandumului, cât şi individual de fiecare asociație profesională parte.
 • 11 septembrie 2015, la Chişinău, AJRM, în parteneriat cu Fundația Freedom House România şi Institutul Naţional al Justiţie, a organizat Conferința Internațională “Combaterea fraudei în achiziții publice și implementarea confiscării extinse cooperare internațională pentru reforma sistemului de justiție din Moldova”. Experții din România au avut prezentări cu referire la sistemul legal și instituțional de achiziții publice din România, bunele practici în instrumentarea dosarelor de fraude în achiziții, metodele de gestionare a conflictelor de interese în achizițiile publice, confiscarea extinsă. Conferința a fost găzduită de CSJ.
 • În perioada 16-17 noiembrie 2015, la Chişinău, AJRM, Programul Statul de Drept Europa de Sud Est al Fundației Konrad Adenauer Stiftung şi CSJ, în parteneriat cu INJau organizat ConferințaInternațională cu genericul “Răspunderea disciplinară a judecătorilor:temeiuri și procedură. Conferința a avut trei componente tematice –Temeiurile răspunderii disciplinare a judecătorului, Procedura de constatare a abaterilor disciplinare, Examinarea sesizărilor cu privire la abaterile disciplinare a judecătorilor şi Contestarea hotărârilor cu privire la aplicarea sancțiunilor disciplinare.La Conferință au participat judecători, reprezentanți ai CSM, ai Colegiului Disciplinar şi ai Inspecției Judiciare, experţi naționali şi străini.
 • La 20 noiembrie 2015, AJRM, INJ şi CSJ, au organizat Conferința Internațională “Mecanisme de asigurare a calității actului de justiție. Evenimentul a avut loc la Chișinău, în incinta CSJ. Conferința s-a înscris în contextul activităților dezvoltate în colaborare cu Asociația MEDEL.Raportoriiinternaționali şi naționaliau prezentat comunicate pe subiecte ce țin de mecanismele disponibile de asigurare a calității justiției civileşi penale. Totodată, au fost abordate subiectele ce țin de punerea în aplicare eficientă a acestora la nivel naţional, dificultățile întâmpinate în acest sens şi eventuale soluții de depășire adificultăților.
 • 21 noiembrie 2015, AJRM a găzduit Reuniunea Bordului Asociației MEDEL “Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți”.Formatul lucrărilor Reuniunii s-a încadrat în specificul misiunii MEDEL. Agenda a fost axată pe realizările şi preocupările MEDEL în 2015, rapoartele naţionale, reuniunile şi activităţilepropuse pentru 2016,înregistrarea MEDEL, o posibilă misiune MEDEL la lucrările Directoratului General Justiţiedin cadrul Comisiei Europene.La eveniment au participat reprezentanți ai asociațiilor profesionale din Bulgaria, Germania, Grecia, Franța, Italia, Maroc, Portugalia, România, Serbia, Turcia, Tunisia.

În perioada 03-04 noiembrie 2016, la Chişinău, AJRM în colaborare cu Fundația IRZ şi INJ, a organizatConferința Internaţională: “Asigurarea uniformității practicii judiciare – sarcina curților supreme”. Conferința a urmărit prezentarea de bune practici în domeniul uniformizării jurisprudenței, a rolului curților supreme în acest proces. S-a vorbit despre importanţa respectării jurisprudenței naţionale şi internaționale de către instanțele inferioare (apel şi fond). Colegi din Armenia, Georgia, Germania, Kazahstan şi Ucraina au împărtășit experiența lor pe acest segment.

În acelaşi timp, am desfășurat şi Reuniunea Anuală a participanţilor la Memorandumul de înțelegere privind cooperarea multilaterală.

Tot în acest context putem remarca mai multe Seminare de instruire continuă, realizate în diverse parteneriate:

 • AJRM, în parteneriat cu Fundația IRZ şi INJ, pe parcursul acestei perioade de timp, au realizat o serie semnificativă numeric de Discuții de specialitate, Seminare de instruire continuă pe variate tematice, precum: principiile procesual civile şi desfăşurarea procedurii în procesul civil, procedura necontencioasă și contenciosul administrativ, selectarea calificată a personalului în sistemul judecătoresc, legislația azilului şi procedura azilului, tehnica relaționării şi de întocmire a hotărârilor judecătoreşti în litigiile de drept civil și în procesul penal, conlucrarea organelor de urmărire penală şi efectivitatea urmării penale, sarcinile judecătorilor şi procurorilor la cercetarea și judecarea cauzelor infracțiunilor economice și celor conexe de corupție.Activitățile au fost organizate atât la Chișinău, cât și în teritoriu. Experții naționali, cât şi cei din Germania, au examinat subiectele respective de pe poziția dezvoltării de bune practici şi identificării de soluții.

În 2017, au fost deja organizate 5 seminare tematice având drept subiecte de examinare: dreptul administrativ, în baza exemplelor din legislația cu privire la activitatea poliției şi libertatea fundamentală de întrunire, tehnicile de audiere a martorilor în cadrul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti în instanțele de fond, tehnica de relaționare la aprecierea cazurilor civile în domeniul dreptului de proprietate şi constatarea circumstanțelor de fapt în instanţa de judecată, doctrina şi credibilitatea probei martorilor.Această rundă de seminare urmează a fi replicată până la finele anului.

 • AJRM, împreună cu Fundația Freedom House România, în 10 septembrie 2015, la Chișinău, a fost organizat Seminarul “Cooperarea internațională pentru reforma sistemului de justiție din Moldova – Combaterea fraudei în achiziții publice și implementarea confiscării extinse”. Seminarul a servit drept platformă unui schimb eficient de informație, practici şi perspective de reformare. Totodată, au mai fost organizate, alte 2 seminare cu genericul“Legislație, Economie, Competiție și Administrație: Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice”. Seminarele au avut loc în România, la Fundățica, Județul Brașov şi Iași. La aceste seminare au participat magistrați reprezentînd toate nivelurile de jurisdicție.

În continuare mă voi referi succint la grupurile de lucru, vizitele de documentare și de studiu:

 • Grupurile de lucru organizate de Asociația Judecătorilor şi Curtea Supremă de Justiție în vederea perfecționării practicii de aplicare a normelor de procedură civilă și de procedură penală şi-au continuat activitatea. În perioada 26-28 martie 2015 a fost efectuată o vizită de documentare și schimb de experiență la București (România), unde s-a făcut cunoştinţă cu programul de lucru al instanțelor de judecată (Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea de Apel București şi Judecătoria Sectorului nr. 1), particularitățile de examinare a cauzelor, interacțiunea cu mass media, etc.Informația şi cunoștinţele obținute au fost, pe deplin, utilizate în activitatea Grupului de lucru specializat.

Tot la Bucureşti, în aprilie 2015, a fost efectuată o vizită de lucru în contextul implementării unui Proiect de cooperare Transnațională, dezvoltat în colaborare cu Fundația Freedom House România.

 • Cu suportul Proiectului “Promovarea statului de drept Republica Moldova” dezvoltat de către Fundația IRZ, AJRM și CSJau instituit Grupul de lucru responsabil de examinarea şi îmbunătățirea conținutului proiectului de Cod Administrativ. În toată această perioadă membrii Grupului de lucru au participat activ la perfecționarea şi definitivarea proiectului de Cod. Ședinte ale Grupului de lucru au fost organizate atât în țară, cît şi în Germania. Astfel, au avut loc mai multe vizite de lucru cu ocazia schimbului de experiență şi în contextul consultărilor proiectului de Cod Administrativ la München, Trier, Bonn şi Hannover. După cum am menționat anterior, produsul final al acestor activităţii este proiectul de Cod, aprobat în prima lectură.

Participarea membrilor AJRM la evenimente internaționale:

Pe parcursul acestor ani, membrii AJRM au participat la reuniuni internaționale de nivel înalt. În acest sens, vreau să aduc mulțumiri membrilor Asociației care au fost receptivi la apelul de a reprezenta AJRM la evenimentele respective, dat fiind faptul că aceste participări, deseori au implicat și cheltuieli personale.

În acest context o spun cu mândrie că membrii delegațiilor AJRM s-au prezentat destoinic la toate evenimente internaționale, cum ar fi bunăoară:

 • Conferința “Combaterea Criminalității în Domeniul Achizițiilor Publice” din 27 martie 2015, București (România);
 • Conferința “Confiscarea extinsă: cât recuperăm?” din 14 mai 2015, București (România);
 • Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor din 11-15 mai 2015, Gdańsk (Polonia);
 • Reuniunea Jubiliară a Asociației MEDELşi Conferința cu tematica “Ziua de alertă pentru Justiţie, Solidaritate, Demnitate”din 18-22 mai 2015, Atena (Grecia);
 • Conferința “Discriminarea în raporturile de muncă și de serviciu” din 28-29 mai 2015, Bucureşti (România);
 • Conferința Internațională“Independența sistemului judiciar. Implementarea standardelor europene de independență a judecătorilor din Ucraina pe baza standardelor internaționale și europene și experiența sistemelor judiciare din lume” din 15-16 iunie 2015, Ujgorod (Ucraina);
 • Conferința Internațională“Aplicarea de către instanțele judecătorești din Ucraina a normelor de procedură penală și implementarea standardelor internaționale”din 17-18 septembrie 2015, Odesa (Ucraina);
 • Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor din 05-09 octombrie 2015, Barcelona (Spania);
 • Conferința Internațională“Aplicarea de către instanțele judecătorești din Ucraina a Convenției de la New York din 1958 și implementarea standardelor internaționale”din 29-30 octombrie 2015,Lvov (Ucraina);
 • Masa Rotundă Internațională cu tematica: “Legislația anticorupție și practica legală. Aspecte problematice în aplicarea legislației anticorupție. Discutarea proiectului Înaltei Curți Specializate a Ucrainei privind “hotărârile judecătorești nelegitime”din 14-15 aprilie 2016, Kiev (Ucraina);
 • Reuniunea Anuală a Asociației Europene a Judecătorilor din 21-24 mai 2016, Ierusalim (Israel);
 • Seminarul Internațional “Drept procesual penal. Temei pentru întoarcerea rechizitoriului procurorului în cadrul procedurilor penale. Statutul și competența judecătorului de instrucție”din 26-27 mai 2016, Cernăuți (Ucraina);
 • Conferința Internațională Ştiinţifico-practică “Protecția drepturilor omului în jurisdicția contenciosului administrativ: situația actuală și perspective de dezvoltare în Ucraina”din 01-02 octombrie 2015, Kiev (Ucraina);
 • Conferința Internațională privind terorismul și politicile de securitate şi Reuniunea Bordului Asociației MEDEL din 11-12 martie 2016, Pisa (Italia);
 • Conferința “Dreptul fundamental la o viață privată în contextul amenințărilor la adresa securității naționale. Standarde europene” şi Reuniunea Bordului Asociației MEDEL din 24-25 iunie 2016, București (România);
 • Colocviul Internațional “Migranții: respectarea drepturilor fundamentale” şi Reuniunea Bordului Asociației MEDEL din 20-23 octombrie 2016, Paris (Franța).
 • Conferința Internațională “Curțile Constituționale: între politic și juridic” şi Reuniunea Bordului MEDEL din 30 iunie-01 iulie 2017, Porto (Portugalia).

Nu în ultimul rând voi aminti și despre publicațiile  informative pentru justițiabili şi pentru corpul judecătoresc, editate cu sprijin organizațional din partea AJRM:

 • În colaborare cu Programul USAID de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept (ROLISP) au fost elaborate şi editate 3 pliante informative pentru justițiabili, după cum urmează: Ce informații poți solicita instanței de judecată?, Termenele în care pot fi contestate hotărîrile judecătoreşti şi În ce condiții poate fi obținută scutirea de taxa de stat? Această activitate şi-a găsit justificarea şi necesitatea urmare a concluziilor rezultate celor 9 mese rotunde organizate în Chişinău şi teritoriu.În cadrul acestor mese rotunde, reprezentanţii instanțelor judecătoreşti de toate nivelurile, reprezentanţii CSM, MJ, INJ, mediul academic, societatea civilă şi mass-media au insistat asupra dezvoltării de instrumente informative pentru public.Instrumente informative ce au menirea de a facilita accesul justițiabilului în instanțele de judecată, explica diferitele impacte ale justițiabilului cu sistemul judecătoresc şi, nu în ultimul rând, de a spori încrederea în justiţie.
 • AJRM, în colaborare cu CSJ şi CSJ, au elaborat şi editat Publicația jubiliară “Sistemul judecătoresc al Republicii Moldova”– o carte cu şi despre instanțele judecătoreşti, judecători, cei ce muncesc în instanțe. Publicația a consolidat informația de structură, componență şi pregătire profesională pînă la 01 ianuarie 2017, cînd a devenit funcțională noua hartă judecătorească.

Stimați colegi, pentru noi a contat mult omul care activează în instanțe, omul care își consacră timpul, puterea și  priceperea, uneori chiar și sănătatea, pentru propășirea justiției:

 • AJRM, împreună cu CSJ, an de an marchează Zilei Juristului, cînd organizăm întâlniri de suflet cu acei care au stat la baza formării sistemului judecătoresc din țara noastră – judecătorii în demisie, celor care le oferim diplome, cadouri, ajutoare materiale și, bineînțeles, cuvinte de recunoștință.
 • Pe parcursul anilor, prin decizia Consiliului Executiv al AJRM, au fost acordate ajutoare materiale mai multor judecători în baza cererilor depuse în acest sens. De asemenea, în baza deciziei Executivului, prin acordarea de diplome de onoare şi medalii au fost apreciate eforturile unor colegi de-ai noștri în procesul realizării actului de justiţie.

Una dintre preocupările noaste a fost și rămîne a fi apărarea independenţei puterii judecătoreşti. Iată de ce:

 • Consiliul Executiv al AJRM a dat dovadă de implicare și receptivitate, prin a reacționa prompt şi cu multă demnitate la orice declarație sau sondaj de opinie referi­tor la situaţia din justiţie, fiind reprezentat în continuare de membrii săi în Consiliul INJ, grupurile de lucru ale MJ, CSJ, etc.
 • Consiliul Executiv, prin declarații şi opinii, şi-a exprimat poziţia vizavi de proiectele de legi de actualitate şi de importanță majoră pentru sistemul judecătoresc în general şi pentru corpul judecătorilor în particular (de ex., în ceea ce priveşte salarizarea, pensia specială,organizarea sistemului judecătoresc, statele de personal, imunitatea judecătorului, răspunderea disciplinară a judecătorilor, etc.).
 • Implicarea plenară în asigurarea garanțiilor sociale ale judecă­torilor.

Dragi colegi, vreau să mulțumesc de la această tribună tuturor celor care au contribuit la obținerea acestor succese. În mod special, vreau să aduc mulțumiri Ministrului Justiţiei, Președintelui CSM, Președintelui CSJ, oficialilor din Primăria mun. Chișinău și din Consiliului Municipal, dar şi fiecărui dintre Dumneavoastră.

În acelaşi timp, țin să aduc mulțumiri partenerilor naționali şi internaționali, care au contribuit într-un fel sau altul la realizarea obiectivelor AJRM pe parcursul acestor ani. Fără implicarea dumneavoastră, misiunea AJRM ar fi fost mult mai dificilă.

Pe final, vreau să le mulțumesc colegilor mei din Consiliul Executiv pentru sprijinul lor pe parcursul acestor ani de activitate, pentru receptivitatea şi implicare și să vă doresc tuturor mari succese în activitatea pe care o desfășurați.

 

Va mulțumesc!

Ion DRUŢĂ,

Președintele Asociației Judecătorilor din Republica Moldova