REGULAMENT
privind selectarea solicitanţilor înscrişi în lista anjajaţilor în sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai

Aprobat prin Hotărîrea
Comisiei pentru selectarea solicitanţilor
înscrişi în lista angajaţilor sistemului judiciar
care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai
nr. 03 din 06.09.2013

REGULAMENT
privind selectarea solicitanţilor înscrişi în lista anjajaţilor în sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai

1. Regulamentul privind selectarea solicitanţilor înscrişi în lista anjajaţilor în sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai este elaborat de către Comisia pentru selectarea solicitanţilor înscrişi în lista angajaţilor sistemului judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai (în continuare Comisie), instituită prin Hotărîrea nr. 549/22 din 09 iulie 2013 a Consiliului Superior al Magistraturii,  în conformitate cu prevederile Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea cu privire la statutul judecătorului, Legea cu privire la organizarea judecătorească, alte acte normative în vigoare, cu completările şi modificările ulterioare și contractul de societate civilă Nr.1 încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi „Basconslux” SRL  la data de 30 iulie 2013 și contractul de societate civilă Nr. 2 încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi „Basconslux” SRL  la data de 30 iulie 2013.

2. Dreptul pentru obţinerea spaţiului locativ în condițiile contractelor nominalizate se acordă doar o singură dată.

3.  Regulamentul stabileşte modul şi condiţiile de selectare a solicitanţilor înscrişi în lista anjajaţilor în sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai, numiţi în continuare solicitanţi.

4.  Au calitatea de solicitanți, în condiţiile prezentului Regulament, următoarele categorii de angajați ai sistemului judiciar:

a)  Judecătorii instanţelor judecătoreşti din mun. Chişinău, care nu dispun de spaţiu locativ sau dispun de un spaţiu locativ insuficient, în raza mun. Chişinău.

b) Judecătorii care domiciliază în mun. Chişinău, însă activează în alte instanţe din ţară şi nu sunt asiguraţi cu spaţiu locativ la locul de muncă sau dispun de un spaţiu locativ insuficient în raza mun. Chişinău.

c) Angajaţii instanţelor judecătoreşti şi angajaţii Consiliului Superior al Magistraturii, care nu dispun de spaţiu locativ sau dispun de un spaţiu locativ insuficient în raza mun. Chişinău şi la data depunerii cererii au un stagiu în sistemul judiciar nu mai mic de 6 luni.

5. Selectarea solicitanţilor înscrişi în lista anjajaţilor în sistemul judiciar care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin metodă  ipotecară, se va efectua în baza examinării cererilor şi a actelor depuse de către aceştea în conformitate cu legislaţia în vigoare ţinîndu-se cont de:

a) condiţia că solicitantul activează actualmente în cadrul sistemului judiciar;

b)  stagiu de muncă în sistemul judiciar;

c)   condiţiile de trai ale solicitantului şi ale familiei acestuia;

d)  numărul membrilor familiei;

e)   alte condiţii.

6. Comisia va examina şi verifica cererile depuse de solicitanţi, în absența acestora.

7. În caz de necesitate Comisia este în drept de a solicita informaţii şi documente suplimentare.

8. La  rezilierea contractului de investiții, pînă la semnarea procesului verbal de dare în exploatare a imobilului şi perfectarea finală a documentelor, solicitantul este obligat să aducă la cunoștința Comisiei informaţia respectivă.

9. Lista solicitanţilor de acordare a spaţiului locativ în condiţiile contractelor    Nr. 1 şi Nr. 2, stabilită de Comisie va servi temei juridic pentru încheierea contractelor individuale de investiţii între solicitant şi SRL “Bascoslux”.

10.  Listele vor fi publicate pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii şi Asociaţia Judecătorilor  după data de 20 octombrie 2013.