PROIECT DE LEGE privind salarizarea judecătorilor

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1. Obiectul și sfera de aplicare a legii

(1) Prezenta lege reglementează modul şi condiţiile de salarizare a judecătorilor, inclusiv cuantumurile salariilor de funcție ale acestora, instituind un sistem unitar de salarizare a judecătorilor bazat pe salariul mediu pe economie, stabilit anual de Guvern, ca unitate de referință.

(2) Sistemul de salarizare a judecătorilor instituie cadrul general pentru aplicarea de standarde şi proceduri unitare de stabilire a salariilor şi asigură:

 a) crearea unei ierarhii a salariilor pe categorii de judecători în dependență de nivelul instanțelor judecătorești;

 b) stabilirea unor norme transparente şi uşor aplicabile.

(3) Prezenta lege se aplică judecătorilor din toate instanțele judecătorești, precum și judecătorilor și judecătorilor-asistențila Curtea Constituțională.

 Articolul 2. Principiile de bază ale sistemului de salarizare a judecătorilor

(1) Salarizarea judecătorilor se efectuează din contul mijloacelor bugetului de stat.

(2) Salarizarea judecătorilor se stabilește ținându-se seama de principiul separării puterilor în stat, de rolul judecătorilor în realizarea actului justiției, de incompatibilitățile și restricțiile prevăzute de lege pentru aceștia, precum și de exigențele impuse de documentele internaționale privind funcționarea eficientă a sistemului judecătoresc și statutul magistraților.

(3) Sistemul de salarizare a judecătorilor se bazează pe următoarele principii:

a) supremaţia legii – principiu conform căruia drepturile salariale se stabilesc în condiţiile legislaţiei în vigoare;

b) proporţionalitatea – principiu conform căruia sistemul de salarizare asigură stabilirea salariului raportat la nivelul exigenților de ocupare a postului, la complexitatea activităţii desfăşurate, la gradul de responsabilitate, precum și la incompatibilitățile și restricțiile prevăzute de lege;

c) echitatea şi coerenţa – principiu conform căruia sistemul de salarizare creează oportunităţi egale prin reglementarea principiilor şi normelor unitare privind stabilirea salariului judecătorilor.

 

Capitolul II

Salariul judecătorului

Articolul 3. Componentele salariului

Pentru activitatea desfăşurată, judecătorul are dreptul la un salariu lunar care constă din:

a) salariul de funcție;

b) sporurile;

c) ajutorul material;

d) premiile unice stabilite de prezenta lege.

 Articolul 4. Salariul de funcție

(1) Salariul de funcție al judecătorului se stabilește în dependență de nivelul instanței judecătorești în care acesta își desfășoară activitatea și de vechimea în muncă în funcția de judecător.

(2) Salariul de funcție al judecătorului din cadrul judecătoriei se stabilește în cuantum de:

a) 3,0 salarii medii pe economie pentru judecătorul care are o vechime în muncă în funcția de judecător de până la 6 ani;

b) 3,2 salarii medii pe economie pentru judecătorul care are o vechime în muncă în funcția de judecător de la 6 la 12 ani;

c) 3,5 salarii medii pe economie pentru judecătorul care are o vechime în muncă în funcția de judecător mai mare de 12 ani.

(3) Salariul de funcție al judecătorului de la curtea de apel se stabilește în cuantum de:

 a) 4,0 salarii medii pe economie pentru judecătorul care are o vechime în muncă în funcția de judecător de până la 15 ani;

 b) 4,3 salarii medii pe economie pentru judecătorul care are o vechime în muncă în funcția de judecător mai mare de 15 ani.

(4) Salariul de funcție al judecătorului dela Curtea Supremăde Justiţie se stabilește în cuantum de:

a) 4,8 salarii medii pe economie pentru judecătorul care are o vechime în muncă în funcția de judecător de până la 16 ani;

b) 5,0 salarii medii pe economie pentru judecătorul care are o vechime în muncă în funcția de judecător mai mare de 16 ani.

(5) Salariul de funcție al judecătorului-asistent dela Curtea Constituţionalăse stabilește în cuantum de 4,0 salarii medii pe economie.

(6) Salariul de funcție al judecătorului dela Curtea Constituţionalăse stabilește în cuantum de 5,0 salarii medii pe economie

Articolul 5. Sporul pentru exercitarea funcțiilor de președinte și de vicepreședinte al instanței judecătorești

(1) Pentru exercitarea funcției de președinte sau de vicepreședinte al instanței judecătorești, judecătorul beneficiază de spor calculat în raport procentual față de salariul de funcție, în următoarele cuantumuri:

a) 20% – pentru exercitarea funcției de președinte al Curții Supreme de Justiție, de președinte al Curţii Constituţionale și de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii;

b) 15% – pentru exercitarea funcției de președinte al curții de apel;

c) 10 % –pentru exercitarea funcției de președinte al judecătoriei ;

d) 15% – pentru exercitarea funcției de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție;

e) 10% – pentru exercitarea funcției de vicepreședinte al curții de apel;

 f) 5% – pentru exercitarea funcției de vicepreședinte al judecătoriei.

(2) Sporul se plătește lunar, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

Articolul 6. Ajutorul material și premiile unice

(1) Judecătorilor li se acordă anual un ajutor material în cuantumul unui salariu de funcție.

 (2) Judecătorii pot beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor, al sărbătorii profesionale – Ziua juristului, şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pentru anul respectiv. Cuantumul premiului unic nu va depăşi cuantumul salariului de funcție al judecătorului premiat.

(3) Premiile unice nu se acordă judecătorilor care în cursul anului au săvârșit abateri pentru care au fost sancţionați disciplinar, în corespundere cu prevederile legislației.

(4) Suma cumulată a premiilor acordate pe parcursul anului bugetar unui judecător nu poate depăși 30% din salariul anual total al acestuia.

 

Capitolul III

Stabilirea salariului

Articolul 7. Reguli generale privind stabilirea salariului

(1) Salariul se stabileşte şi se plăteşte pentru activitatea desfăşurată pe perioada unei luni calendaristice, în timpul normal de muncă, proporţional cu timpul efectiv lucrat.

 (2) Salariul judecătorului se stabileşte, în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de actele privind aplicarea acesteia, prin act administrativ al președintelui instanței judecătorești în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea judecătorul, iar în cazul judecătorilor și judecătorilor-asistenți dela Curtea Constituțională prin act administrativ al președintelui acesteia.

Articolul 8. Salariul judecătorului în situații speciale

 (1) Judecătorul care asigură interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreședinte al instanței judecătorești are dreptul, pe perioada exercitării funcției, la sporul la salariul de funcţie, stabilit în condiţiile art.5 alin.(1) din prezenta lege.

 (2) Pe perioada transferului pe termen limitat în altă instanţă judecătorească, judecătorul beneficiază de toate drepturile salariale prevăzute de lege pentru funcţia în care este transferat. În cazul când salariul prevăzut pentru funcţia în care a fost transferat este mai mic, judecătorul beneficiază de salariul stabilit pentru funcţia din care a fost transferat.

 (3) Judecătorului transferat pe termen limitat în altă instanţă judecătorească, la expirarea termenului pentru care a fost transferat, i se păstrează salariul de funcţie stabilit pentru funcţia din care a fost transferat.

 (4) Judecătorului detaşat în condițiile Legii cu privire la statutul judecătorului i se păstrează salariul de funcţie stabilit pentru funcţia din care a fost detaşat.

 (5) Pe perioada detaşării, judecătorul beneficiază, pe lângă salariul de funcţie, şi de celelalte drepturi salariale acordate judecătorilor din instanța judecătorească respectivă, în condiţiile prezentei legi.

 (6) Drepturile salariale acordate pe perioada detaşării sunt suportate de autoritatea publică în care este detaşat judecătorul. În cazul când autoritatea publică în care a fost detaşat judecătorul este în imposibilitate de a achita drepturile salariale, achitarea se va efectua de autoritatea care a detașat judecătorul.

 Articolul 9. Revizuirea salariilor de funcţie ale judecătorilor

Salariile de funcţie stabilite în condiţiile prezentei legi pot fi revizuite în funcţie de condiţiile economice concrete şi de posibilităţile bugetului public naţional.

 

Capitolul IV

 Dispoziţii finale şi tranzitorii

 Articolul 10.

Prezenta lege intră în vigoare de la data de 1 aprilie 2013, cu excepţia articolului 4, care va fi pus în aplicare după cum urmează:

a) de la 1 aprilie 2013 salariile de funcție ale judecătorilor vor fi stabilite în cuantum de 80% din salariul de funcție prevăzut la articolul 4;

 b) de la 1 ianuarie 2014 salariile de funcție ale judecătorilor vor fi stabilite în cuantum de 90% din salariul de funcție prevăzut la articolul 4;

 c) de la 1 ianuarie 2015 salariile de funcție ale judecătorilor vor fi plătite în cuantum deplin.

 Articolul 11.

Prezenta lege se completează cu prevederile legislației muncii, legislației civile și legislației administrative, în măsura în care nu contravin prezentei legi.

Articolul 12.

În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul:

 a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

 b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

Articolul 13.

Până la aducerea legislaţiei în concordanță cu prezenta lege, actele legislative în vigoare, precum şi alte acte cu privire la salarizarea judecătorilor se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

Articolul 14.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, la elaborarea și adoptarea oricăror acte legislative, se interzice includerea în ele a prevederilor ce ţin de salarizarea judecătorilor.