DESPRE PROIECT

SUMAR

Asociația Judecătorilor din Republica Moldova (AJRM) cu susținerea Programului USAID de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept(ROLISP) își propune stabilirea unei platforme permanente de discuții între autoritățile naționale, societatea civilă și reprezentanții mass-media, platformă unde să fie puse în discuție chestiunile de importanță majoră în procesul de realizare a reformei în justițiedin Republica Moldova.

În acest sens, va fi constituit un Consiliu permanent, din maxim 25 membri, care va avea drept scop identificarea celor mai sensibile şi actuale probleme în domeniul justiției. Fiind alcătuit din reprezentanţi ai Curţii Supreme de Justiţie, Curţilor de Apel, altor instanţe judecătoreşti, societatea civilă şi mediul academic, acest Consiliu va propune recomandări concreteîn vederea soluţionării problemelor identificate.

Consiliul se va întruni în şedinţe de lucru, de regulă, odată pe lună sau, în caz de necesitate, la cererea a 2/3 din numărul membrilor Consiliului. Rezultatele activităţii acestui Consiliu vor fi puse în discuţie la mesele rotunde organizate în cadrul aceluiaşi Proiect. Activitatea Consiliului urmează a fi demarată în luna septembrie 2012.

Astfel, de rînd cu şedinţele de lucru ale Consiliului permanent, în perioada octombrie 2012 – decembrie 2015 vor fi organizate mese rotunde tematice orientate să sporească considerabil frecvența și calitatea comunicării între autoritățile judecătorești și societatea civilă, cu antrenarea și participarea organizațiilor și specialiștilor cu experiență și expertiză în domeniul de referință. Prima masă rotundă va avea loc în octombrie 2012; tematica aleasă va ţine de reformele în procedura civilă.

Rezultatul final va fi crearea unui dialog constructiv dintre toți actorii vizați și, corespunzător, o informare și înțelegere mai bunăa justiţiabililor cu privire la reformele din sistemul judecătoresc din Republica Moldova.

 

 

CONTEXT ȘI JUSTIFICARE

Dat fiind faptul că vizează toate domeniile vieții sociale, un sistem judiciar viabil reprezintă principala componentă a societății democratice. Democratizarea continuă a tuturor proceselor în societate a necesitat perfecționarea cadrului legislativ și instituțional referitor la sistemul judecătoresc, aprofundarea reformei judiciare și a celei de drept.

În contextul schimbărilor înregistrate (amendarea cadrului legal în vigoare, reformarea instituțională, etc.), creșterea calității actului de justiție și a încrederii populației în justiție continuă a fi principalele obiective ale întregului sistem judecătoresc.

Actualmente în Republica Moldova nu există o platformă permanentă pentru cei interesați în reforme, capabilă să asigure discuții publice veritabil orientate spre identificarea de soluții și optimizarea resurselor existente în implementarea reformelor din justiție. Nu există acel for, ce ar asigura accesul reprezentanţilor societăţii civile şi mass-media la informații actuale și calitative.

Şedinţele de lucru înbază permanentă vor face posibilă, odată identificate problemele din justiţie, examinarea acestora de către membrii Consiliului şi propunerea de eventuale soluţii practice pentru a fi înaintate spre discuţii publice în cadrul meselor rotunde.

Aceste mese rotunde vor oferi un cadru permanent și organizat pentru discuții privind sistemul judecătoresc și schimbările care au loc în sistem. Mesele rotunde vor implica, pe lîngă membrii Consiliului, reprezentanți ai autorităților judecătorești, reprezentanți ai Guvernului, societății civile, mass media și alții.  Aceste mese rotunde vor fi prezidate de către Preşedintele AJRM şi moderate de către membrii Consiliului permanentconform principiului de rotaţie.

În urma efectuării meselor rotunde vor fi dezvoltate și însușite exemple de bună practică raportate la sistemul judiciar moldovenesc și eventual aplicate în timpul activității actorilor vizaţi. Experienţa altor sisteme de drept va fi utilizată în vederea perfecţionării modalităţilor de implementare a reformelor în sistemul justiţiei din Republica Moldova, un accent preponderent fiind pus pe o abordare constructivă şi de cooperare între reprezentanţii autorităţilor judecătoreşti, societatea civilă şi mass-media.

Prin implementarea Proiectului, sistemul judiciar din Republica Moldova va beneficia de îmbunătățirea activității judiciare, prin dobîndirea de cunoștințe și experiență, fiind oferită o perspectivă diferită, progresistă asupra abordării şi soluţionării problemelor din sistemul justiţiei. Nu în ultimul rînd, rezultatele acestuia vor servi la îmbunătățirea actul juridic, a sistemelor de comunicare ale justiției cu mass-media și avantajele acesteia.

În cadrul Proiectului se propune crearea unei rubrici pe pagina web a AJRM, care va prezenta rezultatele activităţii Consiliului permanent şi concluziile formulate în cadrul meselor rotunde. Totodată, aceasta poate servi drept forum de dezbateri publice pe marginea problemelor identificate şi examinate la şedinţele de lucru ale Consiliului, precum şi materialele dezvoltate în acest sens.

 

PARTENERUL DE IMPLEMENTARE

Pentru a asigura durabilitatea și calitatea discuțiilor în cadrul meselor rotunde judecătorești, AJRM propune Programului ROLISP să colaboreze în vederea creării şi menţinerii activităţii Consiliului permanent şi, respectiv, lansării și organizării meselor rotunde tematice. Proiectul urmează a fi susţinut de Ministerul Justiţiei şi Curtea Supremă de Justiţie.

 

REZULTATE SCONTATE

Printre prioritățile Proiectului se numără consolidareademocraţiei, aplicarea legilor prin promovarea drepturilor omului şi a reformelor legislative şi instituţionale, precum şi crearea unui for destinat discuţiilor constructive pe marginea celor mai actuale şi sensibile probleme în procesul reformării sistemului justiţiei din Republica Moldova.

Proiectul de faţă vine în sprijinul judecătorilor din Republica Moldova cu scopul de promovarea exemplelor de bună practică şi multiplicarea acestora la nivelul exigenţelor consacrate la nivel internaţional, precum şi familiarizarea justiţiabililor cu realităţile din reformarea justiţiei.

Rezultatele Proiectului:

 • antrenarea reprezentanţilor autorităţilor naţionale, societăţii civile, mass-media în dezbateri publice privind reforma în justiţie din Republica Moldova;
 • crearea unui Consiliu permanent compus din 25 membri, destinat identificării celor mai sensibile şi actuale probleme în domeniul justițieişi propunerea de soluţii pentru depăşirea dificultăţilor;
 • organizarea de mese rotunde trimestriale (orientate spre întărirea democraţiei, aplicarea legilor în stat prin promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, implementarea eficientă şi de lungă durată a reformelor legislative şi instituţionale în sistemul justiţiei, participarea mass-media, stabilirea şi menţinerea unor sisteme de comunicare ale justiţiei cu mass-media, etc.);
 • semnarea de parteneriate de colaborare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul Proiectului;
 • crearea unei rubrici-web accesibilă publicului larg şi magistraţilor interesaţi de rezultatele Proiectului;
 • elaborarea de studii, iniţiative, opinii, avize consultative în conformitate cu elementele vizualidentificative ale Proiectului;
 • îmbunătăţirea activităţii profesionale, a abilităţilor de comunicare, stabilirea bazelor unei viitoare colaborări în implementarea unor proiecte cu acelaşi caracter.

 

DESCRIEREA PROIECTULUI ŞI PLANUL DE IMPLEMENTARE

1. Organizarea echipei de Proiect

Întrunirea echipei de implementare a Proiectului şi stabilirea funcţiilor şi a persoanelor care vor face parte din echipă. Membrii echipei de Proiect vor participa la o serie de întîlniri, în cadrul cărora: se vor trasa atribuţiile fiecărui membru; se vor stabili documentele necesare întocmirii rapoartelor şi persoanele însărcinate să administreze anumite activităţi cheie din Proiect, normele şi metodologia de desfăşurare şi monitorizare a Proiectului.

2. Formatul activităţii Consiliului permanent

Consiliul permanent se va reuni în şedinţe lucrative odată pe lună sau, în caz de necesitate, la cererea a 2/3 din numărul membrilor Consiliului. Pe parcursul şedinţelor din cadrul unui trimestru membrii Consiliului vor examina probleme cheie pe un segment concret identificat în procesul de reformare a justiţiei, cu înaintarea subsecventă a eventualelor soluţii de soluţionare a acestora. Fiecare sesiune lucrativă va fi condusă de un membru al Consiliului ales pe principii de rotaţie. Acest membru al Consiliului va fi şi moderatorul mesei rotunde tematice.

AJRM va organiza şedinţele Consiliului permanent şi va ţine toate lucrările de secretariat implicate de activitatea acestuia. AJRM va pregăti materialele necesare atît pentru lucrările Consiliului, cît şi pentru a fi prezentate în cadrul discuţiilor publice în formatul meselor rotunde tematice.

3. Formatul meselor rotunde

Fiecare masă rotundă se va concentra pe cîte un subiect de reformă ales în cadrul mesei rotunde precedente celei în desfăşurare. De exemplu: reformele în procedura civilă, statutul judecătorului, accederea şi evoluţia în funcţia de judecător, autoritatea Consiliului Superior al Magistraturii în organizarea şi menţinerea sistemului judecătoresc, harta judecătorească, automatizarea proceselor judecătorești, principiile și practicile bugetării în cadrul sistemului judecătoresc, indicatorii de performanță ale instanțelor, etc.

Fiecare masă rotundă va dura în medie 4-6 ore, va fi moderată de un membru al Consiliului permanent și va cuprinde:

 • prezentarea generală a procesului de reformă (obiectivele, rezultatele obținute, planuri) de către un reprezentant al autorității de implementare (Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul Justiţiei, etc.);
 • prezentarea rezultatelor activităţii Consiliului permanent şi a concluziile acestuia pe subiectul pus în discuţie;
 • prezentarea tematică de către un reprezentant al societății civile, specialiști, reprezentant al unei organizații internaționale care oferă susținere in cadrul reformelor, etc.;
 • întrebări și răspunsuri/discuție;
 • concluziile degajate în cadrul mesei rotunde.

AJRM va înregistra prezentările și discuțiile din cadrul meselor rotunde și va publica informația respectivă pe pagina web a AJRM (eventual pe rubricaspecial creată). Pe lîngă specialiștii care vor face prezentări, AJRM va invita și alți judecători, reprezentanți ai societății civile, mass-media, ai comunității de donatori, etc.

Pentru ca mesele rotunde să fie ușor de condus și utile, la ele vor participa între 15 și 25 de participanți. AJRM va elabora o bază de date de invitați, care va fi completată și actualizată cu regularitate. Această bază de date va include cel puțin membrii Consiliului permanent, ai grupurilor de lucru pentru Strategia de reformare a sectorului justiției, reprezentanți ai societății civile, mass-media, membri ai comunității de bloggeri și alții.

3. Realizarea unei rubrici pe pagina web a AJRM

Rubricase propune a fi creată în a doua lună de implementare, care va conține informații legate de desfășurarea activităților realizate și o bază legislativă de interes cu noutăți în domeniul juridic. Această rubrică va fi periodic actualizată.

4. Graficul de implementare

Activitatea Proiectului începe odată cu identificarea membrilor Consiliului permanent şi începerea şedinţelor acestuia. La începutul lunii septembrie 2012 va avea loc prima şedinţă lucrativă, membrii Consiliului urmează să examineze subiectul legat de reformele în procedura civilă.

Mesele rotunde vor avea loc de regulă trimestrial începînd cu luna octombrie 2012pînă în decembrie 2015; cu rezerva că, în caz de necesitate, pot fi convocate și alte ședințe. În total este preconizată organizarea a 13 mese rotunde.

5. Evaluarea și întocmirea raportului final

La evaluarea Proiectului vor fi aplicate doua metode: evaluarea continuăşi evaluarea finală. Evaluarea continuă va fi efectuată pe parcursul implementării Proiectului, cu scopul de a determina dificultăţile de realizare şi de a identifica soluţii optime de depăşire a acestora. Evaluarea finală va fi desfăşurată la încheierea Proiectului. În acest scop vor fi utilizate doua instrumente: I) elaborarea unui chestionar pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi; şi II) colectarea informaţiei relevante şi consolidarea acesteia într-un raport final de evaluare.